جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    صبح امروز نشست صمیمانه مدیران گروه های آموزشی دانشکده داروسازی و شیمی دارویی با دکتر سید علی ابطحی، ریاست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برگزار شد.
      نشست صمیمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران با مدیران گروه دانشکده علوم دارویی

 

     ....

 

 
 

نشست صمیمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران با مدیران گروه دانشکده علوم دارویی نسخه قابل چاپ

Preview