جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر عشوري مدير ارتباط با صنعت معاونت پژوهش و فناوري از برگزاري درمان اختلال وسواسي اجباري شديد با حضور دكتر نعمت ا... جعفري پروفسور روانپزشكي بزرگسالان و اعتياد در دانشگاه پواتيه فرانسه در روز دوشنبه 17 ارديبهشت ماه ساعت 11 الي 13 در مكان سالن شهيد احدي در دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران خبر داد
      با همت معاونت پژوهش و فناوري: سخنراني علمي درمان اختلال وسواسي اجباري شديد در دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران برگزار مي شود

 

     ....

 

 
 

با همت معاونت پژوهش و فناوري: سخنراني علمي درمان اختلال وسواسي اجباري شديد در دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران برگزار مي شود نسخه قابل چاپ

Preview