جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      بسته تدوین برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

     بسته تدوین برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی تهران
بدین وسیله اعلام می گردد جلسه وکارگاه آموزشی برنامه ریزی برای دانشگاهها و موسسات اموزش عالی ویژه اعضا محترم هیات رئیسه و شورای برنامه ریزی راهبردی دانشکده ها و بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران مورخ 97/2/26 برگزار می گردد لذا خواهشمند است مدعوین حاضر قبل از حضور در جلسه موارد زیر را مطالعه فرمایند.

راهنما

جدول اهداف کمی منتخب برنامه ششم

الگو سند

 

 
 

بسته تدوین برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی تهران نسخه قابل چاپ

Preview