جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      تمديد حكم مدير دفتر گزينش درواحد پزشکی تهران

 

     طی حکمی از سوی دكتر احمد فيروزان رئيس واحد پزشکی تهران ، حكم آقاي محمود كشاني بمدت يكسال ديگر به عنوان مدير دفتر گزينش تمديد شد. آقاي كشاني از سال 1375در استخدام واحد پزشكي تهران بوده ، و از سال 80 تا كنون در اين حوزه فعاليت مي نمايد .

 

 
 

تمديد حكم مدير دفتر گزينش درواحد پزشکی تهران نسخه قابل چاپ

Preview