جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      ارزيابي دروني وبيروني از مهمترين راهكارهاي اجرائي براي ارتقاء آموزش پزشكي عمومي و رسيدن به استانداردهاي جهاني است .

 

     روز يكشنبه هفتم شهريور ماه سال جاري گروهي از بازرسين وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ازدانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران بازديد نمودند . اولين جلسه معارفه در حضور دكتر احمد فيروزان رئيس دانشگاه ، دكتر فرهاد ادهمي مقدم معاون آموزشي ، دكتر اسفنديار متيني معاون دانشكده پزشكي ، دكتر امير عباس لشگري مدير كل آموزش پزشكي ، دكتر سهراب خيرالنسائي مدير آموزش باليني دانشكده پزشكي ، آقاي اباسط ميرزائي رئيس اداره كل آموزش پزشكي و تعدادي ازمسئولان آموزشي واحد برگزار گرديد . در اين جلسه دكتر متيني معاون دانشكده پزشكي با ارائه توضيحاتي راجع به نحوه برنامه آموزش باليني دوره پزشكي عمومي در دانشگاه آزاد اسلامي و آمار و اطلاعاتي از امكانات و تجهيزات بيمارستانها ، تعداد دانشجويان استاژر و انترن ، به نقاط قوت و ضعف آموزش پزشكي در دانشگاه آزاد اسلامي اشاره نمود. وي سپس با ارائه مستندات و مداركي به تشريح وظايف آموزشي اعضاي هيات علمي پرداخت . معاون دانشكده پزشكي با اشاره به آموزش مستقيم دانشجويان توسط اساتيد متخصص ،اين ويژگي را يكي از مهمترين نقاط قوت آموزش پزشكي در دانشگاه آزاد اسلامي برشمارد . گفتني است اعضاي گروه ارزشيابي دبيرخانه متشكل از آقايان :دكتر سيد محمود طباطبايي ،دكتر همايون زجاجي ، دكتر محمد شريعتي،دكتر محمد طالب پور،دكتر محمد جليلي،دكتر حميد هنرپيشه،دكتر ابوالفضل محمدي و خانم ها:دكتر نفيسه ظفر قندي،دكتر شيوا نظري،دكتر فرشته شاه محمدي،دكتر مريم نيك فرجام و نسرين مساح ، در اين جلسه با مديران گروه هاي مختلف آموزشي باليني دانشگاه ، ديدار و با نمايندگان دانشجويان شاغل به تحصيل بخش باليني به گفتگو و تبادل نظر پرداختند گفتني است اين بازديد در راستاي اجراي وظايف شوراي آموزش پزشكي عمومي وزارت بهداشت ، مبني بر ارزشيابي برنامه آموزشي پزشكي عمومي دانشكده هاي پزشكي كشور ، و با هدف ارزشيابي آموزش باليني پزشكي عمومي و بررسي ميزان رعايت ضوابط، استانداردها، دستور العمل ها و كوريكولوم هاي جديد ، صورت گرفته است . در پايان جلسه با تاكيد گروه ارزشيابي ، بر ارزيابي دروني وبيروني آموزش پزشكي توسط مسئولان دانشكده هاي علوم پزشكي بعنوان مهمترين راهكارهاي اجرائي براي ارتقاء آموزش پزشكي عمومي و رسيدن به استانداردهاي جهاني ، مقرر شد جلسه ديگري در محل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تشكيل و نتايج حاصل از بازديد ، جمع بندي و گزارش آن بصورت مكتوب به دانشگاه آزاد اسلامي اعلام گردد .

 

 
 

ارزيابي دروني وبيروني از مهمترين راهكارهاي اجرائي براي ارتقاء آموزش پزشكي عمومي و رسيدن به استانداردهاي جهاني است . نسخه قابل چاپ

Preview