جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    نخستین دانشجوی دکتری شیمی آلی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران از پایان نامه خود دفاع کرد.
      نخستین جلسه دفاع دکتری شیمی آلی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برگزار شد

 

      به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، نخستین دانشجوی دکتری شیمی آلی دانشکده شیمی دارویی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران از پایان نامه خود با عنوان «مطالعه تئوری مکانیسم مولکولی برخی واکنش های نوآرایی با استفاده از نظریه کاتاستروف و توپولوژی تابع استقرار الکترون» دفاع کرد.
بر اساس این گزارش، رشته دکترای شیمی آلی در سال 1393 با 3 دانشجو شروع به کار کرد و در حال حاضر37 دانشجو مشغول به تحصیل در این رشته هستند.

 

 
 

نخستین جلسه دفاع دکتری شیمی آلی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برگزار شد نسخه قابل چاپ

Preview