جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    وزیر آموزش عالی سوریه و هیات همراه از امکانات آموزشی و پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران بازدید کردند.
      تصاوير برگزيده بازديد وزیر آموزش عالی سوریه از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

 

     ...

 

 

 

 

 

تصاوير برگزيده بازديد وزیر آموزش عالی سوریه از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی نسخه قابل چاپ

Preview