جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      بازديد علمي دانشجويان واحد پزشکي تهران

 

     طي يک برنامه ريزي علمي به منظور آشنايي هرچه بيشتر دانشجويان پزشکي اردوي يک روزه اي به مناطق جنوب شرقي استان تهران انجام شد. به گزارش آنا، دکتر حميد بلقيس زاده مدير گروه بخش انگل شناسي واحد پزشکي تهران با بيان اين مطلب گفت: در اين بازديد، دانشجويان با بازديد از زيستگاه هاي بند پايان سمي و کانون هاي بيماري هاي انگلي به خصوص سالک از نزديک و به صورت عيني و عملي با روش هاي تشخيص و کنترل بيماري ها که از ديگر اهداف اين سفر علمي بود، آشنا شدند. در اين بازديد همچنين دانشجويان به کسب اطلاعات در خصوص بيماري سالک و بيماري هاي مشترک انسان و دام پرداختند و بعد از بازديد از مرکز دامپروري و پرورش طيور با پرسش و پاسخ در مورد محل زيست عقرب ها و رتيل ها از راهنمايي مدير گروه و ساير استادان همراه، بهره مند شدند. دکتر بلقيس زاده هدف از برگزاري چنين اردوهايي را تقويت روحيه پژوهشي دانشجويان و در راستاي ارتقاي کيفي فعاليت هاي آموزشي دانست. گفتني است دانشجويان شرکت کننده با اظهار رضايت از اين بازديد ميزان يادگيري خود را از اين سفر علمي بارها بيشتر از مباحث تئوريک و گاها يکنواخت کلاسي توصيف کردند.

 

 
 

بازديد علمي دانشجويان واحد پزشکي تهران نسخه قابل چاپ

Preview