جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      بيمارستان اميرالمومنين (ع) دانشگاه آزاد اسلامي درجه يك شناخته شد

 

     دكتر فرهاد سرابندي رئيس بيمارستان اميرالمومنين(ع) طي گزارشي اعلام نمود : بيمارستان اميرالمومنين از سوي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي درجه يك شناخته شد . رئيس بيمارستان اميرالمومنين افزود : گواهينامه ارزشيابي اين بيمارستان توسط گروه ارزشيابي مراكز درماني با امتياز درجه يك از سوي دكتر سيد سجاد رضوي مدير كل دفتر نظارت و اعتبار امور درمان به كليه ادارات بيمه طرف قرارداد ارسال شده است . وي گفت : ارزشيابي بيمارستان اميرالمومنين برمبناي تحكيم و تثبيت ارزشهاي متعالي و براساس دستور العمل استاندارد و ضوابط ارزشيابي بيمارستانهاي عمومي كشور در اواخر خرداد صورت گرفته است . در پايان اين گزارش دكتر سرابندي از الطاف الهی وتلاش بی وقفه دكتر احمد فيروزان و دكتر قاضي سعيدي رو ساي واحد هاي دانشگاهي پزشكي تهران و شهر ري و همچنين اعضاء هیات علمی وپرسنل زحمتكش در ارتقاء سطح كمي و كيفي بیمارستان تقدير و تشكر نمود .

 

 
 

بيمارستان اميرالمومنين (ع) دانشگاه آزاد اسلامي درجه يك شناخته شد نسخه قابل چاپ

Preview