جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      کسب مجوز تاسيس رشته کارشناسي هوشبري در واحد پزشکي تهران

 

     رئيس دانشکده پرستاري و مامايي واحد پزشکي تهران گفت: با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، مجوز تاسيس و راه اندازي رشته هوشبري در مقطع کارشناسي پيوسته در واحد پزشکي تهران صادر شد. دکتر محبوبه صفوي افزود: به موجب اين راي و دستور دکتر سيد حسين يحيوي معاونت علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشکي تهران از سال تحصيلي آينده 87-86، اين واحد در رشته هوشبري اقدام به پذيرش دانشجو مي کند. صفوي تصريح کرد: يکي از اهداف تاسيس اين رشته تربيت دانشجوياني است که بتوانند با نظارت متخصصين بيهوشي در امر بيهوش ساختن، نگهداري و هوش آوري بيماران، به ويژه در اعمال تخصصي و فوق تخصصي به عنوان عضو موثر در تيم احياي قلبي- ريوي و مغزي (CPCR) مراکز درماني مشارکت کنند. وي افزود: در سال جاري نيز دو رشته کارداني هوشبري و اتاق عمل به رشته هاي داير در واحد پزشکي تهران اضافه شده است که مورد استقبال مطلوب دانشجويان قرار گرفته است. وي ابراز اميدواري کرد با وجود اعضاي هيات علمي متخصص و فوق تخصص اين واحد دانشگاهي، آموزش و تربيت دانشجويان رشته هاي جديدالتاسيس از سطح کيفي بالايي برخوردار شود.

 

 
 

کسب مجوز تاسيس رشته کارشناسي هوشبري در واحد پزشکي تهران نسخه قابل چاپ

Preview