جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      تمديد حكم مدير دفتر گزينش واحد پزشكي تهران

 

     طي حکمی از سوی دکتر احمد فيروزان رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران ، حكم انتصاب آقاي محمود كشاني در سمت مدير دفتر گزينش واحد پزشكي تهران به مدت يك سال دیگرتمدید شد . گفتني است آقاي محمود كشاني از سال 1375 با واحد پزشكي همكاري و از سال 1386 در سمت دفتر گزينش وظايف محوله را عهده دار و منشاء فعاليت هاي مفيدي در اين زمينه بوده اند.

 

 
 

تمديد حكم مدير دفتر گزينش واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview