جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      مشاركت واحد هاي علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي در انجام طرحهاي پژوهشي ملي فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران

 

     دكتر ژيلا امير خاني رئيس دانشكده پزشكي واحد پزشكي تهران ، طي گفتگوئي از همكاري و مشاركت اعضاي هيات علمي و دانشجويان پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي با فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران در اجراي طرح هاي پژوهشي ملي خبر داد . دكتر امير خاني افزود : به موجب نامه اي كه از سوي دكتر سيد حسين يحيوي معاونت محترم علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي به واحد پزشكي تهران ارسال شده است ، كليه اعضاي هيات علمي و دانشجويان پزشكي مي توانند طرح هاي پيشنهادي خود را كه بايد داراي يك موضوع مهم مرتبط با سلامت باشد و جنبه ملي داشته باشد به دفتر معاونت علمي فرهنگستان علوم پزشكي ارسال نمايند . رئيس دانشكده پزشكي واحد پزشكي تهران گفت : طرح هاي ارسالي بايستي شامل بيان مسئله بررسي منابع، اهداف و فرضيات تحقيق و روش اجراي تحقيق باشد و روش تحقيق بايد بنحوي نوشته شود كه تعامل كامل با مجلس شوراي اسلامي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، و ساير سازمان هاي سياست گذار و برنامه ريز كه در ارتباط با موضوع تحقيق هستند را درنظر داشته باشد.
دكتر امير خاني سپس عناوين طرح هاي پژوهشي ملي را بشرح موارد زير اعلام نمود و گفت : متقاضيان مي توانند طرح هاي پژوهشي خود را به دفتر معاونت علمي فرهنگستان علوم پزشكي به آدرس تهران، اتوبان شهيد حقاني(جنوب)، خروجي كتابخانه ملي و فرهنگستان جمهوري اسلامي ايران، فرهنگستان علوم پزشكي ، دفتر معاونت علمي فرهنگستان علوم پزشكي، ارسال نمايند.

عناوين طرح هاي پژوهشي اعلام شده از سوي فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران شامل موارد زير مي باشد :
1- ديده باني كلان سلامت ملي: اين طرح تحقيقاتي شامل دو بخش مي باشد:
1-1- فرهنگستان ها و اتاق هاي فكر برگزيده جهان
1-2- ديده باني سلامت در فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران

2- باز طراحي مديريت و برنامه ريزي فرهنگستان علوم پزشكي: در اين طرح تحقيقاتي پژوهشگر بايد اهداف تحقيقاتي زير را پيگيري نمايد:
1-2- بازنگري و تعامل در برنامه راهبردي فرهنگستان
2-2- اصلاح ساختار سازماني فرهنگستان
3-2- ارزيابي و توسعه اعتبار فرهنگستان چ
4-2- توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات فرهنگستان
5-2- ايجاد سيستم برنامه ريزي اجرايي در فرهنگستان
6-2- توسعه ارتباطات فرهنگستان
7-2- توسعه منابع انساني علمي فرهنگستان
8-2- نهادينه سازي مديريت مشاركتي در فرهنگستان
9-2- بازنگري منابع مالي فرهنگستان
10-2- نحوه اجراي توسعه منابع انساني عليم در فرهنگستان
11-2- نهادينه سازي مديريت علمي حرفه اي در فرهنگستان

3-طراحي و ارزيابي مشاركت در سياست گذاري و برنامه ريزي در عرصه سلامت در فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران: اين طرح شامل اهداف زير است.
1-3-مطالعه تطبيقي سلامت گرايي، درمان گرايي در فرهنگستان
2-3- طراحي كلان و ارزيابي ارتباطات و همكاري بين بخشي براي توسعه سلامت
3-3- بقاي مشاركت درفرهنگستان
4-3- مطالعه تطبيقي مديريت در سلامت و پزشكي
5-3- ارزيابي مقررات، قوانين و استانداردهاي سلامت
6-3- بازنگري سلامت ملي
7-3- ارزيابي منابع انساني در علوم سلامت
8-3- ترويج رويكرد سيستمي در سلامت
9-3- ترويج خلاقيت در پزشكي و سلامت

4-ارزيابي و نظريه پردازي در زمينه پژوهش هاي علوم پزشكي توسط فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران: اين طرح شامل دو بخش است:
1-4-نقش فرهنگستان علوم پزشكي در ديده باني كلان پژوهش هاي سلامت
2-4- ارزيابي تحقيق و توسعه در پزشكي و سلامت (از جمله: شاخص هاي توليد علم، پيامد و اثربخشي تحقيقات)

 

 
 

مشاركت واحد هاي علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي در انجام طرحهاي پژوهشي ملي فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران نسخه قابل چاپ

Preview