جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      عقد تفاهم نامه همکاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشکي تهران با شرکت گسترش کارآفريني ايران

 

     رئيس دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشکي تهران گفت: به منظور برنامه ريزي و اجراي فعاليت هاي مشترک به منظور فراهم آوردن زمينه حمايت مالي از طرح هاي آماده سرمايه گذاري، واحدهاي نوآور مستقر در دانشگاه و همچنين بررسي زمينه هاي همکاري مشترک در حوزه سرمايه گذاري تفاهم نامه همکاري بين دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشکي تهران و شرکت گسترش کار آفريني ايران منعقد شد. دکتر محمدرضا خاني افزود: هدف از انعقاد اين تفاهم نامه، حمايت از واحدهاي فن آوري، تحقيقاتي و کارآفرينان مرتبط با دانشگاه است که از شرايط لازم براي تجاري سازي محصولات پروژه ها و قابليت توسعه به ويژه از طريق مشارکت در سرمايه گذاري برخوردارند. خاني يکي از مهم ترين تعهدات شرکت را، امکان ارائه تسهيلات براي جايگزيني ضمانت هاي لازم براي دريافت وام به واحدهاي تحقيقات فن آوري مستقر و تاييد شده از سوي دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه، مراکز رشد، فن آوري و پارک هاي تحقيقاتي و مراکز تحقيقاتي تحت پوشش دانشگاه، دانست.

 

 
 

عقد تفاهم نامه همکاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشکي تهران با شرکت گسترش کارآفريني ايران نسخه قابل چاپ

Preview