جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      راه اندازي دفتر توسعه آموزش پزشكي EDO در واحد پزشكي تهران

 

     دكتر ژيلا امير خاني رئيس دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران از راه اندازي دفتر توسعه آموزش پزشكي EDO دانشگاه آزاد اسلامي در واحد پزشكي تهران خبر داد . رئيس دانشكده پزشكي افزود : به منظور ارتقاء كيفيت آموزش و در راستاي سياست هاي معاونت علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي و برنامه استراتژيك معاونت آموزشي واحد پزشكي تهران اقدام به دائر نمودن واحد توسعه آموزش «‌EDO: Education Development Office » در دانشكده پزشكي نموده است. دكتر امير خاني گفت : دفتر توسعه آموزشEDO دانشكده همانند قلب تپنده دانشكده پزشكي عمل مي كند . وي سپس به قسمتي از شرح وظايف دفتر توسعه آموزش اشاره نمود و گفت : تدوين و بازنگري برنامه هاي درسي و كوريكولوم آموزشي و Lesson plan دروس رشته پزشكي ، تدوين دفترچه هاي راهنماي مطالعاتي دانشجو در دروس مختلف ، تدوين دفترچه هاي Log book جهت دروس باليني ، آموزش اساتيد و دانشجويان و توانمند سازي آنان در قالب برگزاري كارگاه هاي آموزشي ، همكاري در تدوين برنامه هاي عملياتي دانشكده در راستاي برنامه استراتژيك دانشگاه ، ارزشيابي كيفي آموزش سالانه و ترمي اعضاء هيات علمي و ارائه گزارش هاي مربوطه به مراجع ذيربط ، همكاري در انجام ارزشيابي دروني گروه هاي آموزشي و ارزشيابي بيروني با نظارت EDC ، ترغيب و راهنمايي دانشجويان و اساتيد به منظور انجام اينگونه فعاليت ها ، اجرای تکنولوژی های نوین آموزشی (Micro teaching ، تهیه فیلم و اسلاید های آموزشی و .... ) از جمله اهداف و برنامه هاي اين دفتر است . در اين راستا دكتر مهسا هاديپور مسئول دفتر توسعه آموزش دانشكده پزشكي واحد پزشكي تهران افزود : دراولين جلسه دفتر توسعه آموزش در واحد پزشكي تهران كه با حضور دكتر امير خاني رئيس دانشكده پزشكي ، و نمايندگان بيمارستانهاي تابعه واحد پزشكي تهران ( دكتر فدكي مسئول دفتر توسعه آموزش بيمارستان جواهري ، دكتر نديمي مسئول دفتر توسعه آموزش بيمارستان بوعلي ، دكتر شوشتريان مسئول دفتر توسعه آموزش علوم پايه دانشكده پزشكي و خانم سلحشوريان فرد نماينده دفتر مركز مطالعات و توسعه آموزش واحد پزشكي تهران ) اوايل تير ماه سال جاري تشكيل گرديد ، شرح وظايف اين دفتر بر اساس آيين نامه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي بطور كامل بررسي گرديد . همچنين مقرر گرديد : نمايندگان مستقر در بيمارستانها مسئوليت اطلاع رساني به پزشكان و اساتيد عضو هيات علمي و دانشجويان را عهده دار شده و جهت برگزاري جلسات در دفاتر بيمارستانها اقدام نمايند . دكتر هاديپور سپس از طرح سامان دهي ارزشيابي اساتيد در حوزه هاي مختلف و بر اساس آيين نامه هاي مصوب وزارت بهداشت در آينده نزديك خبر داد . وي همچنين گفت : اميدواريم فرايند همكاري دو مركز( EDO , EDC ) با يكديگر به عنوان بازوهاي توسعه آموزش باعث افزايش و توانمندي هرچه بيشتر دانشجويان پزشكي بصورت حرفه اي و تخصصي گردد .

 

 
 

راه اندازي دفتر توسعه آموزش پزشكي EDO در واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview