جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      برگزاري جلسه دفاع از طرح پژوهش دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري در واحد پزشكي تهران

 

     با تائيد شوراي پژوهشي و موافقت رئيس دانشكده پرستاري و مامائي صورت مي پذيرد :
برگزاري جلسه دفاع از طرح پژوهش دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري در واحد پزشكي تهران
شيرين حجازي معاون آموزش وپژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي واحد پزشكي تهران طي گزارشي از برگزاري جلسات دفاع از طرح پژوهش و پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد پرستاري در واحد پزشكي تهران خبر داد .
معاون آموزش وپژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي گفت : دفاع از پايان نامه دانشجو خانم فاطمه خباز زاده تحت عنوان « بررسي تأثير آموزش بر ميزان آگاهي و نگرش پرستاران در مورد گامت اهدايي در مركز ناباروري و بخشهاي زنان بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد مي باشد .
استاد راهنماي اين پايان نامه خانم سولماز روشندل از اعضاي هيات علمي و استاد مشاور آن خانم شهلا محمدزاده مي باشد شايان ذكر است :دكتر محمد زارع مشاوره آماري اين طرح تحقيقي را بعهده دارند
حجازي افزود : با تاكيد دكتر محبوبه صفوي رئيس دانشكده پرستاري و مامائي به منظور آشنائي و كسب مهارت دانشجويان و همچنين ارتقاء سطح كيفي پايان نامه هاي تحصيلي و در كليه مقاطع تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد ، شركت كليه داوطلبان جهت حضور آزاد مي باشد . دكتر حجازي گفت : بر اساس دستور العمل ها و ضوابط اجرائي دانشجو يان موظفند تا قبل از اخذ مجوز و تائيد نهائي ، گواهي شركت در 10 جلسه دفاعيه را به كميته پژوهشي دانشكده ارائه نمايد .

 

 
 

برگزاري جلسه دفاع از طرح پژوهش دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري در واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview