جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      تمهيدات واحد پزشكي تهران براي افزايش حقوق پرستاران در بيمارستان تابعه

 

     ا تائيد اعضاي شوراي درمان واحد پزشكي تهران به تصويب رسيد :
تمهيدات واحد پزشكي تهران براي افزايش حقوق پرستاراندر بيمارستان تابعهدكتر فرهاد سرابندي رئيس بيمارستان اميرالمؤمنين ، طي گفتگوئي از اقدامات و تمهيدات واحد پزشكي تهران در جهت افزايش حقوق پرستاران در بيمارستانهاي تابعه بوعلي ، جواهري ، اميرالمؤمنين و درمانگاه تخصصي قدس خبر داد .
عضو شوراي درمان واحد پزشكي تهران گفت : طي يكساله گذشته يكي از مهمترين دغدغه هاي هيات رئيسه و رؤساي بيمارستانهاي تابعه واحد پزشكي طرح مسائل و مشكلات كادر پرستاري و تعيين شاخص ها و معيارهائي براي افزايش حقوق پرستاران شاغل به كار و همچنين نحوة بكارگيري دانشجويان پرستاري در مراكز درماني تابعه اين واحد دانشگاهي بوده است .
دكتر سرابندي افزود : در حال حاضر و پس از برگزاري جلسات متعددي كه در جهت پيگيري و بررسي قوانين و مقررات ساير مراكز آموزشي ـ درماني و در راستاي انطباق با دستور العمل ها و ضوابط اجرائي دانشگاه آزاد اسلامي بعمل آمده است ، معيارها و شاخصه هائي براي ارزيابي پرستاران در نظر گرفته شده است .
رئيس بيمارستان اميرالمؤمنين با بيان اين مطلب كه « نظام پرداخت مبتني بر عملكرد » بهترين راهكار براي كسب رضايتمندي و ايجاد شرايط مطلوب براي كادر پرستاري و در راستاي تحقق شعار عدالت محوري است ، اظهار اميدواري نمود : با مجوز سازمان مركزي و تصويب نهائي شوراي درمان واحد پزشكي تهران حقوق پرستاران مراكز درماني واحد پزشكي تهران حداكثر تا مرداد ماه سال 91 بر اساس معيارها و استانداردهاي تعيين شده پرداخت گردد .
گفتني است : جلسه شوراي درمان واحد پزشكي تهران هر هفته روزهاي چهارشنبه با حضور رئيس واحد ، معاونان و رؤساي بيمارستانهاي اميرالمؤمنين ، بوعلي ، جواهري ، در مانگاه قدس ، رؤساي دانشكده هاي پزشكي و آزمايشگاه ها با هدف طرح و بررسي مسائل آموزشي ـ درماني در سالن EDC تشكيل مي گردد .

 

 
 

تمهيدات واحد پزشكي تهران براي افزايش حقوق پرستاران در بيمارستان تابعه نسخه قابل چاپ

Preview