جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      برگزاري كلاسهاي تابستاني آموزش ضمن خدمت در واحد پزشكي تهران

 

     دكترفرهاد ادهمي مقدم معاون آموزشي واحد پزشكي تهران از تشكيل كلاسهاي تابستاني آموزش ضمن خدمت در واحد پزشكي تهران خبر داد .
دكتر ادهمي با اشاره به ضرورت آموزش در سازمان ها و مراكز آموزش عالي در جهان امروزه گفت : در دنياي در حال تغيير كنوني تغييرات سريع و عميق سبب دگرگوني در شبكه ها وروش هاي سازمان مي شود و هر تغييري كسب دانش ومهارت هاي جديد را اجتناب ناپذير مي سازد . هرچه دانش و مهارت هاي كاركنان با نيازهاي جامعه و پيشرفت هاي علمي ، تغييرات فن آوري هماهنگي و انطباق بيشتري داشته باشد درجه اطمينان از موفقيت فرد و سازمان بالاتر مي رود .وي افزود : اساس بهسازي نيروي انساني كه به صورت هاي مختلف در نظام آموزش عالي و مراكز دانشگاهي تحت عنوان آموزش ضمن خدمت انجام مي شود ، با هدف ايجاد فرصت هاي آموزشي جهت انطباق و سازگاري كاركنان را با محيط متحول دانشگاه هاي امروزي صورت مي پذيرد .
معاون آموزشي واحد پزشكي تهران افزود : در حال حاضر بر اساس دستور العمل تدوین تقویم آموزش های کوتاه مدت كه ازسوی دبیرخانه منطقه هشت دانشگاه ازاد اسلامی به كليه واحد هاي دانشگاه آزاد اسلامي ابلاغ شده است ، مركز مطالعات و آموزش نيروي انساني واحد پزشكي تهران اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي از هفته اول تيرماه سال 91 نموده است كه در سه سطح عمومی ، پایه وتخصصی ارائه مي گردد .
نپتون نیک انجام مسئول مركز مطالعات و آموزش نيروي انساني و مسئول برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت واحدپزشکی تهران در باره عناوين كارگاهها به اين نكته اشاره كرد كه دوره هاي آموزشي در بخش كاركنان شامل موضوعاتي از جمله مباني تكريم ارباب رجوع ، نماز و احكام آن ، تربيت قراني و راهكارهاي آن ، قرائت و مفاهيم قران كريم ، گزارش نويسي ، آشنايي با نرم افزار MS.Word ، آشنايي با نرم افزار MS.Excel ، آموزش ايجاد Weblog و دوره هاي آموزشي ويژه در بخش اعضاء هيات علمي شامل : اقدام پژوهي ، آشنايي با اصول ترجمه ، قرائت و مفاهيم قران كريم ، آشنايي با نرم افزار MS.Word ، آشنايي با نرم افزار MS.Excel و آموزش ايجاد Weblog در نيمسال اول سال جاري مي باشد. شايان ذكر است تعداد شركت كنندگان در اين دوره هاي آموزشي محدود بوده و به ترتيب الويت در هنگام ثبت نام است .

 

 
 

برگزاري كلاسهاي تابستاني آموزش ضمن خدمت در واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview