جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      اولين جراحي موفقيت آميز ارتوپدي در بيمارستان تخصصي جواهري

 

     در شوراي درمان واحد پزشكي تهران مطرح شد :
اولين جراحي موفقيت آميز ارتوپدي در بيمارستان تخصصي جواهري
دکترناصر رهبر رئيس بيمارستان جواهري با ارائه گزارشي كه در شوراي درمان واحد پزشكي تهران مطرح شد از انجام اولين جراحي موفقيت آميز ارتوپدي در بيمارستان تخصصي بيمارستان جواهري خبر داد.
معاون بهداشت و درمان واحد پزشكي تهران گفت : اين جراحي توسط دكتر كريمي ، متخصص ارتوپدي انجام شده است و در شرايط كنوني بيمار پس از دوران نقاهت از بيمارستان ترخيص و حال عمومي وي رضايتبخش است .
رئيس بيمارستان جواهري در باره چگونگي و ماهيت اين جراحي گفت : عمده فعاليت هاي درماني بيمارستان جواهري در زمينه جراحي هاي زنان و زايمان مي باشد كه توسط پزشكان حاذق و توانمند عضو هيات علمي واحد پزشكي تهران انجام مي گردد ولي با توجه به اهداف توسعه اي و سياست هاي واحد پزشكي تهران مبني بر ارائه خدمات درماني مطلوب به بيماران و گسترش حوزه ها و درمانگاه هاي تخصصي و همچنين ايجاد درمانگاه ارتو پدي كه از حدود يك سال پيش تا كنون در اين بيمارستان فعال مي باشد اولين جراحي موفقيت آميز ارتوپدي با تعويض مفصل زانو يك بيمار در اواسط تابستان سال 1391 صورت پذيرفت .
دكتر رهبر افزود : اين امكان با درايت و حمايت رئيس واحد پزشكي تهران و همكاري و مهارت پرسنل خدوم اتاق عمل و ساير بخش هاي بيمارستان جواهري با موفقيت كامل به انجام رسيده است .
رئيس بيمارستان جواهري ابراز اميدواري نمود : از اين پس با توجه به تجهيز بخش جراحي بيمارستان جواهري ، جراحي هاي پيشرفته ارتو پدي در اين بيمارستان ادامه مي يابد و مراجعين و بيماران منطقه مي توانند از اين تسهيلات برخوردار گردند .
شايان ذكر است شوراي درمان واحد پزشكي تهران هر دو هفته يكبار در روزهاي چهارشنبه در دفتر رئيس دانشگاه با حضور هيات رئيسه و روساي بيمارستانهاي تابعه واحد پزشكي تهران تشكيل ميگردد و آخرين وضعيت و مهمترين مسائل موجود واحد در حيطه بهداشت و درمان در آن مطرح مي گردد .
گفتني است عمده موضوعات شوراي درمان واحد پزشكي تهران در ارتباط با افزايش كيفيت و بهره وري ، بهبود روند هاي عملياتي در مراكز درماني وابسته ، چگونگي كاهش هزينه هاي جاري ، بررسي راهكارهاي ايجاد و تامين منابع مالي جديد ،مشاركت در بهبود مديريت منابع انساني و شايسته سالاري در حوزه درمان مي باشد .

 

 
 

اولين جراحي موفقيت آميز ارتوپدي در بيمارستان تخصصي جواهري نسخه قابل چاپ

Preview