جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      اجراي طرح رايگان« تشكيل پرونده بهداشتي و آزمايش تيتر آنتي بادي » براي كليه پرسنل واحد پزشكي تهران

 

     با پيشنهاد معاون بهداشت و درمان به تصويب رسيد :
اجراي طرح رايگان« تشكيل پرونده بهداشتي و آزمايش تيتر آنتي بادي » براي كليه پرسنل واحد پزشكي تهران
دكتر ناصر رهبر معاون بهداشت و درمان واحد پزشكي تهران با حضور در جلسه شوراي درمان بر ضرورت تشكيل پرونده بهداشتي براي كليه پرسنل مراكز درماني تابعه واحد پزشكي تهران تاكيد نمود . به گزارش روابط عمومي واحد پزشكي تهران در نشست شوراي درمان كه در اواخر مهرماه سال جاري با حضور رئيس واحد پزشكي ، معاونين و روساي بيمارستانهاي بوعلي ، جواهري ، امير المومنين و درمانگاه قدس تشكيل گرديد . اجراي معاينات طب كار و تشكيل پرونده بهداشتي جهت پيشگيري از بيماريهاي شغلي براي كليه پرسنل مراكز درماني تابعه واحد پزشكي تهران به تصويب رسيد . دكتر رهبر در خصوص چگونگي و زمان اجراي اين طرح گفت : در مرحله نخست طرح تشكيل پرونده بهداشتي به صورت پایلوت براي كليه پرسنل مراكز درماني واحد پزشكي تهران اجرا می شود و سپس در صورت موفقيت براي پرسنل واحد پزشكي تهران هم انجام خواهد شد . بر این اساس در صورتی که نتیجه معاینات و آزمایشات اولیه مشکل خاصی را نشان ندهد مراجعه بعدی جهت معاینات ادواری در سال بعد خواهد بود و در غیر اینصورت طبق نظر پزشک ، بیمار به سطوح تخصصی ارجاع و نتیجه توسط پزشک معالج در سامانه ای که بدین منظور طراحی خواهد شد ثبت می شود.گفتني است بنا به پيشنهاد اعضاي شوراي درمان طرح تشكيل پرونده بهداشتي با همكاري دكتر امير علي توابي مدير بهداشت و درمان واحد پزشكي تهران و دكتر علي احمدي رئيس درمانگاه قدس انجام مي شود . و ارائه معاینات سلامت در سطح اولیه ، با پوشش بيمه اي و در سطوح بالاتر(ارجاعات) با پوشش بیمه تكميلي انجام خواهد شد . معاون بهداشت و درمان واحد پزشكي تهران افزود : در اين طرح براي كليه كادر اداري و درماني اعم از پزشك ، پرستار ، بهيار ، كمك بهيار و واحد هاي پيراپزشكي (راديولوژي ، آزمايشكاه ، سي تي اسكن فيزيو تراپي ، اداري ونيروهاي خدماتي و نيز پرسنل شركت نظافتي پرونده بهداشتي تشكيل مي گردد .

 

 
 

اجراي طرح رايگان« تشكيل پرونده بهداشتي و آزمايش تيتر آنتي بادي » براي كليه پرسنل واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview