جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      در نخستين كنگره علمي طب نظامی مقاله دانشجوي واحد پزشكي تهران برتر شد

 

     مقاله مريم محسني كيا دانشجوي سال پنجم رشته پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران در نخستين كنگره علمي دانشجويي طب نظامي و مديريت سامانه بهداشت و درمان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در رديف مقالات برتر بخش سخنراني پانل اختراعات و اكتشافات و نوآوري ها انتخاب گرديد .
شهرزاد خاكپور سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي واحد پزشكي تهران طي گزارشي از برگزاري نخستين كنگره علمي دانشجويي طب نظامي و مديريت سامانه بهداشت و درمان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در تاريخ هاي يازدهم لغايت دوازدهم بهمن ماه سال جاري توسط دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران در شهر تهران برگزار گرديد خبر داد .
وي گفت : مريم محسني كيا دبيركميته تحقيقات دانشجويي واحد پزشكي تهران با ارائه مقاله اي تحت عنوان طرح برچسب زخم با قابليت تسريع در فرآيند بهبود زخم با القاي جريان الكتريكي در قسمت سخنراني شركت نموده اند .
خاكپور افزود : بر اساس نظر شوراي برگزاري نخستين كنگره دانشجويي طب نظامي و مديريت سامانه بهداشت و درمان نيروهاي مسلح مقاله مريم محسني كيا در رديف مقالات برتر بخش سخنراني پانل اختراعات و اكتشافات و نوآوري ها انتخاب شده است .
سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي واحد پزشكي تهران سپس با تشريح فعاليتهاي اين كميته به موفقيت اعضاي فعال آن در ارائه مقالات علمي متعدد در مجامع معتبر بين المللي و همچنين عضويت در هيات تحريريه اولين مجله دانشجويي كشور با امتياز علمي – پژوهشي با عنوان تريتا اشاره نمود .

 

 
 

در نخستين كنگره علمي طب نظامی مقاله دانشجوي واحد پزشكي تهران برتر شد نسخه قابل چاپ

Preview