جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      مترون بيمارستان بوعلي به سمت مشاور رياست واحد پزشکی تهران در حوزه امور پرستاري منصوب شد

 

     طی حکمی از سوی شاهرخ رامين رئيس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران مهين محمد واحدي مترون بيمارستان بوعلي به سمت مشاور رياست در حوزه امور پرستاري واحد پزشكي و بيمارستانهاي وابسته منصوب گردید. در اين حكم ضمن تقدير و تشكرازخدمات و تلاشهاي ارزنده ايشان در طول تصدي سمت مترون بيمارستان بوعلي قدرداني شده است . شايان ذكر است واحدي از سال 1377 در استخدام رسمي دانشگاه آزاد اسلامي بوده و در مقام مترون بيمارستان بوعلي منشاء خدمات مفيدي در زمينه هاي آموزشی ، پژوهشی ودرمانی بوده است .

 

 
 

مترون بيمارستان بوعلي به سمت مشاور رياست واحد پزشکی تهران در حوزه امور پرستاري منصوب شد نسخه قابل چاپ

Preview