جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      برگزاری كارگاه« پاسخگويي آموزش به نيازهاي سلامت جامعه » در واحد پزشکی تهران

 

     زير نظر معاونت آموزشي و توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش (EDC) برگزار شد :
برگزاری كارگاه« پاسخگويي آموزش به نيازهاي سلامت جامعه » در واحد پزشکی تهران
دکتر فرهاد ادهمی مقدم معاون آموزشی واحد پزشکی تهران طي گزارشي از برپائي «كارگاه پاسخگويي آموزش به نيازهاي سلامت جامعه » در تاريخ اول خرداد ماه سال جاري در واحد پزشكي تهران خبر داد .
اين كارگاه به مدت يك روز با امتياز باز آموزي براي گروه هاي تخصصي پزشكي ، پرستاري و مامائي در سالن (EDC) واحد پزشكي تهران با هدف ارتقاء دانش و مهارت هرچه بيشتر اعضاي هيات علمي و اساتيد دانشگاه در ارائه آموزش و خدمات بهداشتي درماني متناسب با نياز هاي جامعه و توجه به امكانات و شرايط موجود در جهت ارتقاي سلامت تشكيل شد .
دكتر مهسا هاديپور رئيس مركز مطالعات توسعه آموزش (EDC) واحد پزشكي تهران و دبير علمي كارگاه آموزشي در باره اهميت و ضرورت برپائي اين كارگاه گفت : آشنائي و تربيت نيروي انساني متناسب با نياز هاي بهداشتي و درماني جامعه مستلزم تغيير درشيوه هاي آموزشي موجود مي باشد. وي افزود : سياستگذاران آموزش پزشكي معتقدند كه نظام آموزش پزشكي بايد در جهتي توسعه يابد كه بتواند ضمن بهره گيري از تازه ترين دستاوردهاي علمي جهان با نياز هاي جامعه نيز سازگار باشد . در اين راستا بكارگيري نظام آموزش پزشكي پاسخگويكي از راه هاي نيل به اين هدف است كه از آن در برخي ازكشورهاي جهان استفاده شده است.
دكتر محمد رضا فرتوك زاده عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران و معاونت آموزشي دانشكده طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي تهران و سخنران اين كارگاه علمي با تشريح ابعاد مختلف و جنبه هاي كاربردي آموزش پاسخگو گفت :
آموزش پزشکی پاسخگو یک رویکرد و جهت گیری است و نه مجموعه ای از اقدامات خاص. آموزش پاسخگو آموزشی است که به نیازها و انتظارات جامعه پاسخ می دهد .
اختر جمالي عضو هيات علمي و بورد كشوري پزشكي اجتماعي و ستاد مركزي دانشگاه آزاد اسلامي از ديگر سخنرانان اين كارگاه آموزشي بود . وي با نكوداشت و ياد استاد پروانه وثوق وي را سمبل و الگوي مجسم اساتيد در حيطه پاسخگوئي در نظام سلامت برشمرد .
عباس انتظاري معاونت مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي نيز از ديگر سخنران اين گرد همائي علمي بودكه مباحث مفيدي در زمينه مديريت كيفيت جامع ، فرايند گرائي و ارتقاء مستمر كيفيت ارائه نمودند .
شايان ذكر است در اين كارگاه آموزشي تازه ترين اخبار علمي با محوريت موضوعاتي همچون بررسي اعلاميه جهاني ادينبورگ تا بيانيه جهاني آموزش پاسخگو ، معيارهاي پاسخگوئي در آموزش سلامت ، مزاياي آموزش در عرصه ، چالشها و راهكارهاي پيشنهادي و نيز تدوين برنامه آموزش و ارتقاء كيفيت در ارائه خدمات سلامت با تشكيل كميته هاي تخصصي و كارگروه هاي مختلف مورد بحث و بررسي قرار گرفت .

 

 
 

برگزاری كارگاه« پاسخگويي آموزش به نيازهاي سلامت جامعه » در واحد پزشکی تهران نسخه قابل چاپ

Preview