جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      بازديد گروه ارزشيابي وزارت بهداشت از بيمارستان جواهري واحد پزشكي تهران

 

     دكتر علي عبدالهي رئيس بيمارستان جواهري واحد پزشكي تهران
طي گفتگويي اعلام نمود : در روز سه شنبه اول مرداد ماه سال جاري گروه ارزشيابي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي از بيمارستان جواهري وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي بازديد نمودند .
رئيس بيمارستان جواهري در ابتدای این ارزیابی ضمن خوشامدگویی به گروه ارزيابي ، به معرفی بیمارستان پرداخت و گزارش مبسوطی از فعالیت ها و اقدامات انجام شده را به اطلاع حاضرین رساند. وي گفت : بر اساس دستورالعمل استاندارد و ضوابط ارزشيابي بيمارستان هاي كشور هر سال تيم ارزياب از اداره ارزشيابي وزارت بهداشت و درمان از بيمارستان ها بازديد مي نمايند. امسال هم همانند سالهاي گذشته اين بيمارستان ميزبان گروه ارزياب از اين وزارت خانه است .
عبداللهي افزود : در اين بازديد هريك از اعضاي گروه فوق الذكر براساس شاخص هاي بيمارستاني و دستورالعمل استاندارد و ضوابط ارزشيابي بخشهاي بستري و پاراكلينيكي را بازديد كرده و نتايج اين ارزيابي طي نامه اي متعاقبا" از طرف وزارت بهداشت و درمان به اين بيمارستان ابلاغ خواهد شد .
وي تصريح نمود : اين ارزشيابي در راستاي اجراي وظايف شوراي وزارت بهداشت ، مبني بر ارزشيابي برنامه آموزشي درماني بيمارستانهاي كشور ، و با هدف ارزشيابي آموزش باليني و بررسي ميزان رعايت ضوابط، استانداردها، دستور العمل ها و كوريكولوم هاي جديد،صورت مي پذيرد .
در ادامه اباسط ميرزايي معاون بهداشت و درمان واحد پزشكي تهران با معرفی ارزیابان هدف از این ارزیابی ها را در راستاي تعالي و بهبود مستمر ارائه خدمات درماني برشمرد. سپس ارزیابان طبق تقسیم بندی قبلی و بر اساس راهنمای ارزیابی استاندارد های اعتبار بخشی ، از کلیه بخش ها و واحد ها ی بیمارستان بازدید نمودند .
ميرزايي گفت : هماهنگي هاي لازم با مسئولان مربوطه بيمارستان جواهري انجام شده است و كليه مستندات مربوط به اهداف بيمارستان شامل، برنامه هاي درماني بخش داخلي،جراحي،كودكان،زنان،پزشكي اجتماعي،روان پزشكي ، طب اور‍‍ژانس ، امور اداري مالي و تاسيساتي آماده هرگونه بهره وري و نظرات كارشناسانه گروه ارزشيابي است .
معاون بهداشت و درمان واحد پزشكي تهران با ارائه تو ضیحاتی در مورد برنامه استراتژیک بیمارستان، از کلیه همکاران که علیرغم مشکلات و تنگناهای موجود، در اجرای برنامه های اعتباربخشی و بهبود کیفیت تلاش بی وقفه ای را صورت داده بودند، صمیمانه قدردانی کرد

 

 
 

بازديد گروه ارزشيابي وزارت بهداشت از بيمارستان جواهري واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview