جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      برگزاري كلاسهاي آموزش ضمن خدمت در واحد پزشكي تهران

 

     فرهاد ادهمي مقدم معاون آموزشي واحد پزشكي تهران از تشكيل كلاسهاي آموزش ضمن خدمت ويژه اعضاي هيات علمي در واحد پزشكي تهران خبر داد . ادهمي مقدم گفت : دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران با سه دهه فعاليت در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت ، سمينارها و كارگاههاي آموزشي با هدف تربيت نيروي انساني كارآمد وماهر و همچنين ارتقاي سطح علمي و دانش تلاش چشمگيري داشته است . معاون آموزشي واحد پزشكي تهران افزود : در حال حاضر بر اساس دستور العمل تدوین تقویم آموزش های کوتاه مدت كه ازسوی دبیرخانه منطقه هشت به كليه واحد هاي دانشگاه آزاد اسلامي ابلاغ شده است ، مركز مطالعات و آموزش نيروي انساني واحد پزشكي تهران اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي در نيمه اول شهريور سال 92 نموده است .
نپتون نیک انجام مسئول مركز مطالعات و آموزش نيروي انساني و مسئول برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت واحدپزشکی تهران در باره عناوين كارگاهها به اين نكته اشاره كرد كه دوره هاي آموزشي ويژه اعضاء هيات علمي شامل : آموزش Internet و آشنايي با نرم افزار Office كه به ترتيب درتاريخ هاي 2 لغايت 5 و 6 لغايت 13 شهريور ماه سال جاري برگزار مي شود .
وي تاكيد كرد : اعضاي هيات علمي مي توانند جهت ثبت نام طبق اطلاع رساني انجام شده از سوي روابط عمومي واحد پزشكي تهران تا آخر مرداد ماه سال جاري اقدام نمايند همچنين تعداد شركت كنندگان در اين دوره هاي آموزشي محدود بوده و به ترتيب الويت ثبت نام است و در پايان هردوره به شركت كنندگان ، گواهي نامه معتبر اعطا مي نمايد .

 

 
 

برگزاري كلاسهاي آموزش ضمن خدمت در واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview