جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    مسئول اداره حراست ویژه واحد پزشکی تهران ازطراحی و ملبس شدن پرسنل نگهبانان واحد پزشکی تهران به فرم های مخصوص و با آرم دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد . وی با اشاره به وظایف خطیر پرسنل نگهباني دانشگاه در حفاظت و ایجاد حریم امن برای ذینفعان و مجموعه اقشارمختلف دانشگاه اعم از دانشجویان ، اساتید ، کارکنان و سایرمراجعان ذیربط گفت : لباس فرم در محیط کار از شاخصه های نمادین و معرف نوع مشاغل حساس است .
      طراحی و پوشش لباس فرم دانشگاه آزاد اسلامی برای پرسنل نگهبانی واحد پزشکی تهران

 

     مسئول اداره حراست ویژه واحد پزشکی تهران ازطراحی و ملبس شدن پرسنل نگهبانان واحد پزشکی تهران به فرم های مخصوص و با آرم دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد . وی با اشاره به وظایف خطیر پرسنل نگهباني دانشگاه در حفاظت و ایجاد حریم امن برای ذینفعان و مجموعه اقشاردانشگاه اعم از دانشجویان ، اساتید ، کارکنان و سایرمراجعان ذیربط گفت : لباس فرم در محیط کار از شاخصه های نمادین و معرف نوع مشاغل حساس است . مسئول اداره حراست واحد پزشکی تهران افزود : مسلما در فضاهایی که پرسنل با پوشش های خاصی که معرف وظیفه سازمانی است با دیگران برخورد و تعامل میکنند، علاوه بر رعایت نظم و انضباط سازمانی، تاثیر بسیار مشخص و مطلوبی بر مخاطبان سازمان دارند.

 

 

 

 

 

طراحی و پوشش لباس فرم دانشگاه آزاد اسلامی برای پرسنل نگهبانی واحد پزشکی تهران نسخه قابل چاپ

Preview