جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر شاهرخ رامین رئیس واحد پزشکی تهران طی مصاحبه ای اخذ مصوبه غيردولتي بودن بيمارستانهاي دانشگاه آزاد اسلامی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و وزارت كار،تعاون و رفاه اجتماعي را بزرگترین دستاورد آموزشی و درمانی این واحد دانشگاهی در سه دهه گذشته و از بدو تاسیس این دانشگاه مردم نهاد اعلام نمود .

بر اساس این مصوبه سازمانهاي بيمه گر پايه موظف به پرداخت كامل هزينه اقامت و هتلينگ غيردولتي به بيمارستانهاي واحد پزشكي تهران می باشند .
      اخذ مصوبه غيردولتي بودن بيمارستانهاي دانشگاه آزاد اسلامی بزرگترین دستاورد آموزشی و درمانی واحد پزشکی تهران است

 

     دکتر شاهرخ رامین رئیس واحد پزشکی تهران طی مصاحبه ای اخذ مصوبه غيردولتي بودن بيمارستانهاي دانشگاه آزاد اسلامی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و وزارت كار،تعاون و رفاه اجتماعي را بزرگترین دستاورد آموزشی و درمانی این واحد دانشگاهی در سه دهه گذشته و از بدو تاسیس این دانشگاه مردم نهاد اعلام نمود .
بر اساس این مصوبه سازمانهاي بيمه گر پايه موظف به پرداخت كامل هزينه اقامت و هتلينگ غيردولتي به بيمارستانهاي واحد پزشكي تهران می باشند .
دکتر رامین در رابطه با چگونگی و مزیت این مصوبه که اقدام بسیار مهمی در جهت افزایش سطح کمی و کیفی ارائه خدمات درمانی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی و در جهت رضایتمندی هرچه بیشتر بیماران و مراجعین و همچنین ارتقاء کیفیت آموزش رشته های پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد اظهار نمود :
بر اساس این مصوبه سازمانهاي بيمه گر پايه موظف به پرداخت كامل هزينه اقامت و هتلينگ غيردولتي به بيمارستانهاي بوعلي،اميرالمومنين(ع) و جواهري شده اند. رئیس واحد پزشکی تهران در باره سابقه و تاریخچه ایجاد این چالش برای بیمارستانهای دانشگاه آزاد اسلامی تصریح نمود :
با تصويب قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ، دولت موظف شد تا شرايط لازم براي تحت پوشش قرار دادن تمام گروهها و افراد جامعه را كه متقاضي بيمه خدمات درماني هستند فراهم نمايد و كليه بيمارستان هاي كشور نيز موظف شدند تا نسبت به پذيرش و مداواي بيمه شدگان و ارايه مراقبت هاي پزشكي براساس اين قانون اقدام نمايند.
بيمه هاي پايه اصلي كشور شامل بيمه تأمين اجتماعي ، بيمه خدمات درماني ، بيمه درماني نيروهاي مسلح و بيمه كميته امداد امام خميني (ره) هستند كه زير نظر وزارت رفاه و تأمين اجتماعي فعاليت مي كنند و هر كدام افراد و گروه هايي از جامعه را تحت پوشش قرار دارند و دولت نيز سهمي متفاوت در تأمين مالي هريك دارد .
رئیس واحد پزشکی تهران گفت : با آنکه هم اكنون نیزتقريباٌ بيشتر بيمارستان هاي كشور با اين بيمه هاي پايه طرف قرارداد هستند . ولی متاسفانه در طول سه دهه گذشته تعرفه بيمارستانهاي دانشگاه آزاد اسلامي همانند بیمارستانهای دولتي تلقي می شد و ببمارستانهای دانشگاه آزاد اسلامی تعرفه هتلينگ دولتي را از سازمانهای بیمه گر دريافت مينمودند .
و این مهم در حالی است که تنها منبع در آمد ین دانشگاه شهریه دانشجویان و پرداخت هزینه های درمانی بیمارستانهادر حقیقت از جیب مردم است و از این بابت بایستی پرداخت سازمانهای بیمه گر همانند تعرفه بیمارستانهای خصوصی در نظر گرفته شود ، بنابراین در طول سال گذشته حل معضل تعرفه هاي دولتي بيمارستانهاي دانشگاه آزاد اسلامي در الويت اول و در دستور كار هیات رئیسه واحد پزشکی تهران قرار گرفت و تمام سعی وهمت اینجانب و ساير معاونتهاي ذيربط بر اين قرار گرفت تا در جهت حفظ عدالت نظام سلامت در جهت اخذ این مصوبه و تغییر این ساختار با سازمانهاي بيمه گر پايه بكوشيم و اینک به فضل الهي و همچنین برقراری تعاملات سازنده با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي،وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي موفق شديم مصوبه غيردولتي بودن بيمارستانهاي دانشگاه آزاد اسلامی را از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و وزارت كار،تعاون و رفاه اجتماعي اخذ كنيم .

دكتر رامين با تبريك اين موفقيت چشمگير به كليه دست اندركاران نظام سلامت ومعاون علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي به تشريح ابعاد و تاثيرات مالي اين مصوبه درروند بهبود و توسعه ارائه خدمات درماني در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی پرداخت و بیان نمود :
سازمانهاي بيمه گر طرف قرارداد با دانشگاه آزاد اسلامی تا كنون بابت يك روز بستري بيمار در بيمارستانهاي بوعلی ، امیرالمومنین(ع) و جواهری همانند سایر بيمارستانهاي دولتي تنها مبلغ 48 هزار تومان پرداخت می کردند ولی با تصویب مجوز جدید سازمانهای بیمه گر پایه موظف به پرداخت 128 هزار تومان شده اند .
دکتر رامین در یک جمعبندی ساده خاطر نشان ساخت : اگر ضریب اشغال تخت بیماران این سه بیمارستان بطور متوسط روزانه 250 نفر بیمار باشد سالیانه حدود 7 میلیارد تومان از محل ارائه خدمات درمانی از سازمانهای بیمه گر دریافت می گردد که بدین ترتیب از شدت بحران و حجم ضرر دهی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه تا حدودی کاسته خواهد شد .
رئیس واحد پزشکی تهران افزود : از آنجائیکه بخش بزرگي از درآمد بيمارستان ، از طريق صورتحساب هاي ارسالي به سازمان هاي بيمه گر به دست مي آيد، ادامه فعاليت بيمارستان به پرداخت بموقع اين صورتحساب ها بستگي دارد .
دکتر رامین این اتفاق بزرگ را که بعد از گذشت سه دهه و برای اولین بار برای حیطه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اتفاق افتاده است یک فرصت طلائی برای همه اقشار و خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام نمود .

 

 

 

 

 

اخذ مصوبه غيردولتي بودن بيمارستانهاي دانشگاه آزاد اسلامی بزرگترین دستاورد آموزشی و درمانی واحد پزشکی تهران است نسخه قابل چاپ

Preview