جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      ترم تابستاني واحد پزشكي تهران ( تابستان 87 )

 

     

ترم تابستاني واحد پزشكي تهران ( تابستان 87 )

 

بدين وسيله به اطلاع كليه دانشجويان رسانده ميشود كه ترم تابستاني 87-86 با ارائه كليه دروس عمومي در واحد پزشكي تهران به شرح ذيل اجرا مي گردد .

دانشجويان متقاضي ترم تابستاني مي توانند طبق برنامه تنظيمي جهت ثبت نام اقدام نمائيد .

تاريخ ثبت نام : 18 و 17 و 16 تير 87

محل قبت نام : آموزش دانشكده پزشكي

شروع ترم : 29/4/87

پايان ترم : 7/6/87

امتحانات از : 9/6/87 لغايت 14/6/87

 

توضيحات

شروع ترم

پايان ترم

شروع امتحانات

پايان امتحانات

رشته هاي تحصيلي دانشكده پزشكي (مقطع علوم پايه) ٬ بهداشت و علوم 

23/6/87

19/10/87

21/10/87

10/11/87

رشته تحصيلي دانشكده پزشكي (مقطع فيزيوپاتولوژي)

2/7/87

-

-

-

رشته هاي تحصيلي دانشكده پرستاري و مامايي

30/6/87

26/10/87

28/10/87

17/1187

رشته زيست شناسي سلولي و ملكولي (سه گرايش)

 

30/6/87

19/10/87

21/10/87

10/11/87

 

 
 

ترم تابستاني واحد پزشكي تهران ( تابستان 87 ) نسخه قابل چاپ

Preview