جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر اباسط میرزایی معاونت اداری و مالی واحد پزشکی تهران طی مصاحبه ای از تدوین برنامه استراتژيك معاونت اداري و مالي در دی ماه 1392 خبر داد .
      تدوین برنامه استراتژيك معاونت اداري و مالي در واحد پزشكي تهران

 

     دکتر اباسط میرزایی معاونت اداری و مالی واحد پزشکی تهران طی گزارشی از تدوین برنامه استراتژيك معاونت اداري و مالي در دی ماه 1392 خبر داد .
چشم انداز : vision
ما مي خواهيم بهترين پشتيبان مأموريتها و فعاليت هاي دانشگاه در تأمين منابع موفق ، در توزيع عادلانه و در نظارت به موقع در اصلاحات هدفمند باشيم به نحوي كه دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي تهران برترين رتبه در تمامي زمينه هاي آموزشي ، پژوهشي ، بهداشتي و درماني را كسب و به جايگاه ده دانشگاه برتر بين دانشگاههاي علوم پزشكي كل كشور برسد .
بيانيه رسالت : Mission Statement
معاونت اداري و مالي در جهت نيل به اهداف متعالي دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران در راستاي چشم انداز دانشگاه آزاد اسلامي و چشم انداز بيست ساله و سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران در راستاي بهتر انجام دادن وظايف و مسئوليت هاي خود ، اقدامات زير را انجام مي دهد :
1- اصلاح ساختار سازماني و ارتقاي بهره وري سازماني
2- ارتقاء سطح اطلاعات و بهره برداري از فناوري هاي نوين
3- كاهش تصدي گري
4- تأمين نيروي انساني مجرب و كارآمد و توانمندسازي كاركنان
5- نگهداشت منابع انساني و فيزيكي
6- برنامه ريزي و نظارت برآن
7- نظارت و پاسخگويي
8- تكريم ارباب رجوع
9- گزارش گيري منظم از واحدهاي تابعه
10- اصلاح فرايندها
11- پذيرش و بررسي پيشنهادات طبق نظام مربوطه
12- بهبود مستمر فعاليت ها
اين معاونت درصدد است با توجه به اهميت اقدامات و فعاليت ها و در نظر گرفتن محدوديتهاي منابع در جهت چشم انداز تعيين شده حركت نمايد .
اهداف :
- تأمين نيروي انساني مجرب و كارآمد دانشگاه
- افزايش توان استفاده بهينه از منابع مالي تخصيص داده شده
- مشاركت در تصميم گيري جهت توسعه دانشگاه
- اصلاح زير ساختها در تمامي بخش ها و واحدها
- استقرار شبكه ارتباطي HIS و MIS
- توانمندسازي كاركنان و مديران
مأموريتها :
- پشتيباني كليه واحدهاي تابعه دانشگاه
- توزيع عادلانه منابع
- پاسخگو بودن
- ارتقاء خدمات پشتيباني واحدها
- بودجه ريزي عملياتي و محاسبه قيمت تمام شده
- ارتقاء توانمندي و بهسازي منابع انساني
ارزشها :
- قانونمداري
- كارايي
- اثربخشي
- پاسخگو بودن
- حفظ كرامت انساني
- استقرار عدالت اجتماعي
- مشتري محوري
- اعتماد
تحليل عوامل داخلي :
نقاط قوت :
1- وجود بستر مناسب براي اعمال نظارت بر واحدهاي تابعه
2- باور مديريتي در جهت حمايت از تفكر استراتژيك
3- انسجام و همدلي مديران در جهت حل مشكلات
4- راه اندازي و استفاده از اتوماسيون اداري
5- وجود شرح وظايف كاركنان
6- وجود آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه
7- آموزش ضمن خدمت كاركنان ، مديران و ..... و حمايت مديران ارشد
8- وجود ابزار اعتباري و مالي در اختيار معاونت اداري و مالي
9- طرح تكريم ارباب رجوع
10- استقرار نظام پيشنهادات استقبال از مشاركت كاركنان
11- حضور فيزيكي مستمر و كارآمد مديران حوزه
12- تفويض اختيار به واحد هاي مديريتي تابعه
13- به كارگيري و جذب نيروهاي كارآمد ، پويا و جوان
14- نگرش مثبت به مديريت تغيير در حوزه معاونت اداري و مالي
15- وجود كارشناسان و مديران با تجربه و توانمند
نقاط ضعف :
1- بار كاري زياد مديران
2- عدم وجود شبكه اطلاع رساني
3- عدم چينش مناسب مديريتي از نظر فيزيكي
4- وجود بروكراسي زياد اداري
5- عدم وجود اطاق فكر
6- عدم وجود واحد R&D در معاونت اداري و مالي
7- وجود وظايف اضافي براي معاونت اداري و مالي
8- عدم تناسب قوانين و مقررات با فعاليتهاي كنوني
9- عدم تناسب منابع مالي با نيازها
10- عدم انگيزه كافي در كارشناسي ها
11- عدم تناسب بين توانمنديها و فعاليت هاي كاركنان
12- عدم وجود اتوماسيون كامل
13- باورهاي توليت مابانه نسبت به ساير معاونت ها
فرصتها :
1- امكان استفاده از خدمات بخش غير دولتي و خصوصي
2- تفويض اختيار و تغييرات در خصوص مشاغل سازماني و تشكيلاتي
3- وجود رقابت در تأمين كنندگان اعم از كالا و خدمات
4- امكان اخذ تسهيلات رفاهي
5- وجود بستر مناسب براي آموزش كاركنان (توانمند سازي كاركنان)
6- نگرش مثبت سازمان مركزي در تعامل با حوزه معاونت اداري و مالي
7- امكان بهره برداري از همكاريهاي خيرين
8- امكان استفاده از نخبگان و نيروهاي كارشناسي
9- تبادل نظر و اطلاعات و يا همكاري با ساير معاونت هاي پشتيباني دانشگاه ها
10- امكان برقراري روابط مناسب برون سازماني
تهديدها :
1- كافي نبودن منابع اطلاعاتي مرتبط با عملكرد معاونت اداري و مالي در خارج از حوزه
2- شناخت كم ساير حوزه ها از روال كاري حوزه معاونت اداري مالي
3- صدور برخي از بخشنامه ها و مصوبات از طرف وزارت بهداشت كه داراي بار مالي هستند
4- عدم هماهنگي سازمانهاي بيمه گر با دانشگاه
5- تغييرات زياد بخشنامه ها و دستورالعمل هاي صادره از برون سازمان
6- نارسايي بخشنامه ها و مصوبات
7- وجود بازاركار جذاب تر و پر درآمد براي نيروهاي متخصص دانشگاه

استراتژيهاي معاونت اداري و مالي :
- نظام مند نمودن فرآيندهاي مرتبط با معاونت اداري و مالي
- تقليل هزينه هاي دانشگاه
- افزايش درآمدهاي دانشگاه
- گسترش تعاملات و ارتباطات ( درون دانشگاهي/ برون دانشگاهي )
- ارتقاء انگيزه منابع انساني دانشگاه
- توانمندسازي مديران و كاركنان دانشگاه
- توسعه منابع اطلاعاتي مديريتي دانشگاه
استراتژي 1- نظام مند نمودن فرآيندهاي مرتبط با معاونت اداري و مالي
1-1) فهرست فرآيند ها
1-2) اولويت بندي فرآيندها
1-3) شفاف سازي وضعيت فعلي
1-4) بهبود/ اصلاحات لازم
1-5) تصويب فرآيندها
1-6) ابلاغ و اجرا
1-7) كنترل فرآيندها
1-8) بازخورد
استراتژي 2- تقليل هزينه هاي دانشگاه
2-1) تعيين سر فصل هاي هزينه اي دانشگاه به ترتيب اهميت ( بر اساس درصد از كل هزينه هاي دانشگاه )
2-2) فراخوان پيشنهادات از طريق نظام پيشنهادات دانشگاه در خصوص تقليل هزينه ها
2-3) بررسي پيشنهادات در معاونت پشتيباني و كميته پيشنهادات
2-4) اجراي پيشنهادات قابل قبول
2-5) پايش و گزارش دهي
استراتژي 3- افزايش درآمدهاي دانشگاه
3-1) تعيين فهرست منابع و درآمدهاي دانشگاه به ترتيب اهميت (بر اساس درصد كل درآمدهاي دانشگاه )
3-2) بررسي راهكارهاي افزايش منابع و درآمدهاي دانشگاه
3-3) بررسي پيشنهادات در معاونت اداري و مالي و كميته پيشنهادات
3-4) بررسي قانوني و بسترسازي مناسب براي افزايش درآمدها
3-5) اجراي پيشنهادات قابل قبول
3-6) پايش و گزارش دهي
استراتژي 4- گسترش تعاملات و ارتباطات (درون دانشگاهي/ برون دانشگاهي )

4-1) تهيه فهرست تعاملات و ارتباطات معاونت اداري و مالي و مديريتها
4-2) تهيه فهرست تعاملات مهم قابل برقراري/ توسعه
4-3) تهيه جدول زمانبندي تعاملات
4-4) اجراي برنامه
4-5) گزارش دستاوردها
استراتژي 5- ارتقاء انگيزه منابع انساني دانشگاه
5-1) مطالعه اوليه سطح انگيزه و عوامل مؤثر بر انگيزه كاركنان
5-2) طراحي مداخلات
5-3) اجراي پايلوت مداخلات
5-4) ارايه نتايج
5-5) اجراي گسترده مداخلات
5-6) بررسي نتايج بعد از مداخله جامع
استراتژي 6- توانمند سازي مديران و كاركنان دانشگاه
6-1) تهيه شناسنامه آموزشي كاركنان
6-2) پيشنهاد استانداردهاي آموزشي مشاغل
6-3) محاسبه Training Gap
6-4) تدوين برنامه آموزشي سالانه
6-5) اجراي برنامه هاي آموزشي
استراتژي 7- توسعه منابع اطلاعاتي مديريتي دانشگاه
7-1) استعلام نيازهاي مديريتهاي تابعه پشتيباني (كتب ، مجلات ، نرم افزارها و . . . )
7-2) اعلام نيازهاي مديريتهاي تابعه پشتيباني
7-3) جمع بندي و انعكاس نيازها به معاونت پژوهشي
7-4) پيگيري تهيه منابع
7-5) بهره برداري از منابع تهيه شده

 

 
 

تدوین برنامه استراتژيك معاونت اداري و مالي در واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview