جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    طي حكمي از سوي دكتر شاهرخ رامين رئيس واحد پزشكي تهران آقاي علي زحمتكش از تاريخ اول بهمن ماه سال 92 به سمت مشاور عالي رئيس و رئيس حوزه رياست دانشگاه منصوب شد. متن حكم بدين شرح مي باشد:
      مشاور عالي و رئيس حوزه رياست واحد پزشكي تهران منصوب شد

 

     طي حكمي از سوي دكتر شاهرخ رامين رئيس واحد پزشكي تهران آقاي علي زحمتكش از تاريخ اول بهمن ماه سال 92 به سمت مشاور عالي رئيس و رئيس حوزه رياست دانشگاه منصوب شد. متن حكم بدين شرح مي باشد: سلام عليكم نظر به اهميت و ضرورت تنظيم ، تسريع و هماهنگي در امور جاري و همچنين تخصص ، تعهد ، شايستگي و اشراف جنابعالي به فعاليت هاي دانشگاه ، بدينوسيله جنابعالي را به عنوان " مشاور عالي و رئيس حوزه رياست دانشگاه" منصوب مي نمايم . اميد است با اتكال به الطاف خداوند متعال و در سايه همكاري همه حوزه ها، معاونت ها و همكاران شاهد تلاش موفقيت آميز جنابعالي در سامان دادن امور و انجام به موقع وظايف محوله باشيم

 

 
 

مشاور عالي و رئيس حوزه رياست واحد پزشكي تهران منصوب شد نسخه قابل چاپ

Preview