جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتركورش شاهين راد رئيس اداره امتحانات واحد پزشكي تهران در آستانه سال نو با ارائه گزارشي از شرح وظايف اين مجموعه ، بر اهميت و نقش اين اداره در برگزاري امتحانات سالم و همچنين ضرورت مراقبت از نتايج رقابت علمي دانشجويان و نيز پاسداري از خدمات آموزشي اساتيد تاكيد نمود .
دكتر شاهين راد سپس از مسئوليت پذيري و سختكوشي امير رضا حاجي ابراهيم تهراني مسئول مخزن اداره امتحانات و دلارام مهديان تايپيست امين حوزه معاونت آموزشي واداره امتحانات در برگزاري بالغ بر 1600 امتحان در طول سال جاري قدرداني نمود .
      وظايف اداره امتحانات در دانشگاه ها حوزه اي مهم و قابل تقدير است

 

     دكتركورش شاهين راد رئيس اداره امتحانات واحد پزشكي تهران در آستانه سال نو با ارائه گزارشي از شرح وظايف اين مجموعه ، بر اهميت و نقش اين اداره در برگزاري امتحانات سالم و همچنين ضرورت مراقبت از نتايج رقابت علمي دانشجويان و نيز پاسداري از خدمات آموزشي اساتيد تاكيد نمود .
و ي گفت : از آنجائيكه حاصل زحمات يك ترم تحصيلي پر تلاش استاد و دانشجو با برگزاري موفق يك امتحان مشخص مي شود ، وظايف اداره امتحانات در دانشگاه ها حوزه اي بسيار مهم و قابل تقدير است .
دكتر شاهين راد سپس از مسئوليت پذيري و سختكوشي امير رضا حاجي ابراهيم تهراني ، مسئول مخزن اداره امتحانات و دلارام مهديان تايپيست امين اين اداره و حوزه معاونت آموزشي در برگزاري بالغ بر 1600 امتحان در طول سال جاري قدرداني نمود
. دكتر شاهين راد با اشاره به اهميت وجايگاه معاونت آموزشي و بيان اينكه حوزه آموزش مهم ترين بخش فعاليت دانشگاه است، افزود : عليرغم وظايف دشوار اين اداره در همه دانشگاهها ، معمولاٌ توجه چنداني به رفع معضلات اين اداره در جهت بهبود شرايط كمي و كيفي و نيز ارتقاء تجهيزات ضروري و فراهم آوردن فضاي فيزيكي مطلوب نمي شود .
دكترشاهين راد سپس به اهم وظايف اداره امتحانات به برنامه ريزي و اهداف آتي و توسعه اي اين اداره اشاره كرد و گفت : برنامه ريزي و برگزاري امتحانات پايان ترم ، همکاري در برگزاري امتحانات ميان ترم ، پيگيري و رسيدگي به درخواستهاي تجديد نظر نمرات نهايي و ثبت و کنترل نمرات نهايي و بايگاني سوابق امتحاني از جمله وظايف خطير اين اداره است . وي همچنين به برگزاري ساليانه آزمون هاي سراسري جامع علوم پايه و پيش كارورزي كه درفاصله زماني شش ماهه و در دو مقطع زماني شهريورماه و اسفندماه از سوي وزارت و بهداشت و درمان آموزش پزشكي در اين واحد دانشگاهي برگزار مي شود اشاره نمود.
وي گفت : اين اداره داراي بخشهاي تکثير اوراق امتحاني، بايگاني پاسخنامه ها، بايگاني نمرات و بخش ثبت نمرات مي باشد.
دكتر شاهين راد با تشريح فرآيند پيچيده ثبت نمرات و رسيدگي به درخواست هاي تجديد نظر گفت : نتايج امتحانات هر درس مطابق ماده 42 آيين نامه آموزشي بايد حداكثر تا يك هفته پس از تاريخ برگزاري امتحان آن درس به اداره امتحانات واحد اعلام شود و برنامه ريزي صحيح آموزشي در اين زمينه حاصل همكاري و وهمدلي با ديگرحوزه هاي دانشگاه است .
وي در پايان اين گفتگو ضمن تشكرو قدر داني از تك تك پرسنل حوزه آموزش و همچنين كاركنان ساير معاونت هاي دانشگاه كه دربرگزاري امتحانات در كنار مسئولان ارشد معاونت آموزشي و اين اداره ، بصورت مقطعي و در سطح گسترده اي همكاري مي كنند گفت :
راي رسيدن به اهداف متعالي اين حوزه ، پيش نياز و شروط لازم براي ايجاد انگيزه و نشاط و پويائي كاركنان ، ديده شدن ،داشتن برنامه ريزي صحيح و با در نظر گرفتن وجدان كاري ، همفكري ودر كنار هم بودن است.
شايان ذكر است : دكتر شاهين راد افارغ التحصيل رشته پزشكي همين واحد دانشگاهي است . وي از سال 1377 در استخدام رسمي واحد پزشكي تهران مي باشد و در سوابق اجرائي خود داراي تجربيات ارزنده اي در مقام مدير كل امور دانشجوئي و مديريت آموزش باليني مي باشد .
.

 

 

 

 

وظايف اداره امتحانات در دانشگاه ها حوزه اي مهم و قابل تقدير است نسخه قابل چاپ

Preview