جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر سیدمحمود طباطبائی رئیس دانشگاه واحد علوم پزشکی تهران با معرفي و انتصاب دکتر حسن افتخار اردبيلي بعنوان معاون پژوهش و فناوري دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران و دكتر خليل علي محمد زاده بعنوان معاون دانشجوئي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران و همچنين دكتر محمد رضا زرين دست بعنوان رئيس دانشكده علوم نوين با نگاه به طب ترميمي اهداف آتي و چشم انداز اين واحد دانشگاهي را تشريح نمود .
      تغيير و تحول در ساختار مديريتي رد صلاحيت مسئولين قبلي نيست ، تكرار و تعويض پايه تفكر نظام جمهوريت است

 

     دکتر سیدمحمود طباطبائی رئیس دانشگاه واحد علوم پزشکی تهران با معرفي و انتصاب دکتر حسن افتخار اردبيلي بعنوان معاون پژوهش و فناوري دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران و دكتر خليل علي محمد زاده بعنوان معاون دانشجوئي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران و همچنين دكتر محمد رضا زرين دست بعنوان رئيس دانشكده علوم نوين با نگاه به طب ترميمي اهداف آتي و چشم انداز اين واحد دانشگاهي را تشريح نمود . رئیس دانشگاه واحد علوم پزشکی تهران در مراسم توديع و معارفه معاونين جديد پژوهش و فناوري و دانشجوئي واحد علوم پزشکی و همچنين رئيس دانشكده علوم نوين با نگاه به طب ترميمي تهران كه در روز شنبه 20 ارديبهشت 1393 و در دفتر رياست واحد پزشكي تهران برگزار شد ، با تقدير و تشكر از مسئولين قبلي گفت : قطعاٌ با تلاش دلسوزانه همه دست اندركاران قبلي اين دانشگاه بوده است كه واحد علوم پزشكي تهران به عنوان شاخص ترين واحد هاي دانشگاه آزاد اسلامي در زمينه توسعه بهداشت و سلامت جامعه به جايگاه و وضعيت كنوني رسيده است . دكتر طباطبائي با معرفي و توصيف سوابق علمي و تجربيات اجرائي و ارزنده دکتر حسن افتخار اردبيلي در مقام معاون پژوهش و فناوري دانشگاه علوم پزشكي ، دكتر خليل علي محمد زاده در مقام معاون دانشجوئي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران و همچنين دكتر محمد رضا زرين دست در مقام رئيس دانشكده علوم نوين با نگاه به طب ترميمي گفت : قطعاٌ با تلاش دلسوزانه همه دست اندركاران قبلي اين دانشگاه بوده است كه واحد علوم پزشكي تهران به عنوان شاخص ترين واحد هاي دانشگاه آزاد اسلامي در زمينه توسعه بهداشت و سلامت جامعه به جايگاه و وضعيت كنوني رسيده است وي افزود : براي اين واحد دانشگاهي باعث افتخار است كه از حضور و تجربيات اين مفاخر و شخصيت هاي علمي بهره مند شده ايم و اين مهم تنها به دليل داشتن ارق ملي ، مذهبي و دانشگاهي اين عزيزان و همچنين توجه جدي مسئولان ارشد حوزه معاونت علوم پزشكي ، هيات امناء و رويكرد دانشجو محوري دكتر ميرزاده رئيس دانشگاه آزاد اسلامي به رشد و اعتلاء حوزه پزشكي در اين مجموعه عظيم دانشگاهي حاصل شده است . دكتر طباطبائي در ادامه با اشاره به برخي اصول در سيستم مديريتي و اجرائي گفت : اساساٌ هيچ مديريت و مسئوليتي ابدي و جاودانه نيست،هرگونه تغيير و تحول در ساختار مديريتي به منزله رد صلاحيت مسئولين قبلي نيست ، تكرار و تعويض پايه تفكر نظام جمهوريت است و هدف اصلي آن طرحي نو ، جهش و تفكري متفاوت و استفاده از تجربيات ارزشمند افراد صاحبنامي است كه با كوله باري از دانش و تجربه به ما و اين دانشگاه مردم نهاد پيوسته اند . انسانهاي شريفي كه به جاي استراحت و استفاده ازدوران بازنشستگي با انگيزه خدمت و عشق به آموزش و تعليم و پرورش دانشجويان دعوت ما را لبيك گفته و آمده اند تا دست در دست يكديگر بكوشيم تا شان و مقام اين دانشگاه و دانشجويان نخبه و شايسته علوم پزشكي را به حد و اندازه اي كه لياقت آن را دارد برسانيم . دكتر طباطبائي ابراز اميدواري نمود : با حضور اين افراد شايسته در مجموعه دانشگاه آزاد اسلامي قطعاٌ آينده روشني براي دانشجويان گروه علوم پزشكي و ارتقاء سطح كمي و كيفي خدمات آموزشي ، پژوهشي و درماني قابل پيش بيني است .

 

 

 

 

 

تغيير و تحول در ساختار مديريتي رد صلاحيت مسئولين قبلي نيست ، تكرار و تعويض پايه تفكر نظام جمهوريت است نسخه قابل چاپ

Preview