جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    اباسط ميرزائي معاون اداري و مالي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران با ارسال نامه اي به كليه كاركنان ، اعضاء هيات علمي و روساي مراكز درماني و بيمارستانهاي بوعلي ، جواهري ، امير المومنين (ع) و درمانگاه قدس از آمادگي و پرداخت كمك هزينه درماني به بيماران خاص و صعب العلاج و معلولين ذهني و جسمي كاركنان و اعضاء هيات علمي تمام وقت اين واحد دانشگاهي خبر داد .
      واحد پزشكي تهران به بيماران خاص و صعب العلاج كاركنان و اعضاي هيات علمي كمك هزينه درماني پرداخت مي كند

 

     اباسط ميرزائي معاون اداري و مالي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران با ارسال نامه اي به كليه كاركنان ، اعضاء هيات علمي و روساي مراكز درماني و بيمارستانهاي بوعلي ، جواهري ، امير المومنين (ع) و درمانگاه قدس از آمادگي و پرداخت كمك هزينه درماني به بيماران خاص و صعب العلاج و معلولين ذهني و جسمي كاركنان و اعضاء هيات علمي تمام وقت اين واحد دانشگاهي خبر داد . اين نامه به استناد بخشنامه اي كه از سوي سيد محمد ابريشمي نيا سرپرست معاونت اداري و مالي دانشگاه در تاريخ 25 خرداد ماه سال جاري مبني بر پرداخت كمك هزينه درماني به بيماران خاص و صعب العلاج و معلولين ذهني و جسمي كاركنان و اعضاي هيأت علمي تمام وقت دانشگاه صادر شده است . ميرزائي در اين نامه از كليه همكاران و پرسنل حائز شرايط درخواست نموده است در صورت داشتن شرايط بخشنامه با در دست داشتن مدارك مورد نياز به اداره كارگزيني مراجعه تا مدارك جهت بررسي و صدور مجوز پرداخت به اداره كل رفاه و امور اجتماعي سازمان مركزي دانشگاه ارسال گردد . شايان ذكر است اين بخشنامه با توجه به مصوبه شصت و يكمين جلسه هيات رئيسه دانشگاه آزاد اسلامي و در راستاي تامين بخشي از هزينه هاي درماني و مراقبت كاركنان و اعضاي هيأت علمي تمام وقت و خانواده هاي آنان (همسر و فرزندان ) كه داراي معلوليت جسمي دانشگاه صادر شده است . مدارك مورد نياز شامل اصل گواهي معتبر و به روز از انجمن ها و كانون هاي رسمي بيماران خاص و صعب العلاج ، ونيز اصل گواهي معتبر از سازمان بهزيستي دال بر ميزان و نوع معلوليت جسمي وذهني مي باشد .

 

 
 

واحد پزشكي تهران به بيماران خاص و صعب العلاج كاركنان و اعضاي هيات علمي كمك هزينه درماني پرداخت مي كند نسخه قابل چاپ

Preview