جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكترفيض اله اكبري حقيقي استاديار دانشگاه علوم پزشكي تهران با حكمي از سوي دكتر سيد محمود طباطبائي رئيس دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران به سمت مدير پژوهش و فناوري اين واحد دانشگاهي منصوب شد. دكتر اكبري حقيقي داراي سالها تجربه مفيد در امر تحقيق و پژوهش و ده ها مقاله به زبان هاي فارسي و انگليسي در مجلات معتبر علمي پژوهشي است . وي عضو اصلي هيئت تحريريه مجله سلامت و بهداشت (Journal of Health) دانشگاه علوم پزشكي اردبيل و نيز فصلنامه علمي پژوهشي بيمارستان (Hospital) به صاحب امتيازي انجمن علمي اداره امور بيمارستانها مي باشد.
      استاديار دانشگاه علوم پزشكي تهران مدير پژوهش و فناوري دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران شد

 

     دكتر سيد محمود طباطبائي رئيس دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران طي حكمي دكتر فيض اله اكبري حقيقي را به سمت مدير پژوهش و فناوري اين واحد دانشگاهي منصوب نمود . دكتر اكبري حقيقي استاديار دانشگاه علوم پزشكي تهران بوده و داراي سالها تجربه مفيد در امر تحقيق و پژوهش و نيز عضو اصلي هيئت تحريريه مجله سلامت و بهداشت (Journal of Health) دانشگاه علوم پزشكي اردبيل و نيز فصلنامه علمي پژوهشي بيمارستان (Hospital) به صاحب امتيازي انجمن علمي اداره امور بيمارستانها مي باشد . در حكم ايشان آمده است : نظر به تعهد و تجربيات گرانقدر جنابعالي در انجام تحقيق و پژوهش هاي علمي و كاربردي حيطه علوم پزشكي انتظار مي رود اين دانشگاه را در تحقق چشم انداز هاي رفيع آن در زمينه گسترش پژوهش و فناوري حوزه علوم پزشكي ياري رسانيد . عمده ترين اهداف مورد نظر و پيش رو مدير جديد پژوهش و فناوري دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران عبارت است از : 1. تهيه و تنظيم برنامه هاي استراتژيك و عملياتي پژوهش و فناوري علوم پزشكي بر اساس سياست هاي ابلاغي دانشگاه آزاد اسلامي و نظارت بر حسن اجراي قوانين ومقررات 2. طراحي و تدوين فعاليت هاي موثر براي تقويت علمي اعضاي هيات علمي دانشگاه و ارتقاء رتبه پژوهشي دانشگاه 3. توجه جدي به سياست هاي راه اندازي فعاليت هاي دانش بنيان 4. ايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي پژوهشي واحد هاي تابعه دانشگاه 5. گسترش و تاسيس مجلات علمي پژوهشي و ارتقاء رتبه علمي مجلات دانشگاه دكتر طباطبائي در پايان اين حكم ابراز اميدواري نموده است كه با عنايت خداوند متعال و با استفاده از كليه ظرفيتهاي موجود و با بهره مندي از دانش اعضاي هيات علمي متخصص ، دانشگاه آزاد اسلامي ، بتواند دانشگاهي سر آمد در حيطه علوم پزشكي در سطح منطقه و نيز جهان گردد .

 

 
 

استاديار دانشگاه علوم پزشكي تهران مدير پژوهش و فناوري دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران شد نسخه قابل چاپ

Preview