جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر سيد عباس صفوي معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران طي گزارشي مهمترين دستاوردها و نتايج حاصل ازبرگزاري سلسله نشست هاي گرو هاي آموزشي علوم پايه و باليني دانشكده هاي پزشكي، بهداشت، پيراپزشكي، پرستاري و مامايي و علوم نوين اين واحد دانشگاهي , از اجماع نظر و وحدت رويه گروه هاي آموزشي دانشكده ها ي علوم پزشكي در راستاي بحث و تبادل نظر پيرامون اعتلاي كيفيت آموزشي و توسعه تحصيلات تكميلي خبر داد .
      اجماع نظر و وحدت رويه گروه هاي آموزشي دانشكده ها ي علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران پزشكي

 

     دكتر سيد عباس صفوي معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران طي گزارشي مهمترين دستاوردها و نتايج حاصل ازبرگزاري سلسله نشست هاي گرو هاي آموزشي علوم پايه و باليني دانشكده هاي پزشكي، بهداشت، پيراپزشكي، پرستاري و مامايي و علوم نوين اين واحد دانشگاهي را اعلام نمود . معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران گفت : اين جلسات در راستاي بحث و تبادل نظر پيرامون اعتلاي كيفيت آموزشي و توسعه تحصيلات تكميلي و براساس برنامه راهبردي هر دانشكده و نيز برنامه راهبردي كوتاه مدت و بلند مدت گروههاي آموزشي و با محوريت بررسي نقطه نظرات و پيشنهادات عملي و اجرائي اعضاي گروه هاي آموزشي تشكيل شده است . وي افزود : اعلام همكاري وآمادگي اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه جهت مشاركت در ارتقاء كيفيت آموزش با پيشنهاد برگزاري دوره هاي تحصيلات تكميلي ، تجهيز گروههاي آموزشي، توسعه عرصه های آموزشي موجود ورفع مشكلات اجرايي از مهمترين نتايج حاصل ازبرگزاري سلسله نشست هاي گرو هاي آموزشي علوم پايه و باليني دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران پزشكي مي باشد . گفتني است : بر اساس مصوبات و جلسات متعدد آموزشي و به موجب گزارش معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران ، تاسيس و راه اندازي دوره هاي كارشناسي ارشد و ph.D ، رشته هاي پزشكي مولكولي ، مهندسي بافت ، ژنتيك انساني ، علوم اعصاب با گرايش مطالعات اعتياد ، تصوير برداري ملكولي و نوروني ، بيوشيمي باليني ، اتاق عمل ، فن آوري اطلاعات سلامت ، انفورماتيك پزشكي ، كتابداري و اطلاع رساني پزشكي ، خون شناسي و بانك خون ، فناوري تصوير برداري پزشكي ، علوم آزمايشگاهي گرايش مديريت كيفيت ، انگل شناسي پزشكي ، بيوشيمي گرايش پروتئوميكس كاربردي ، مورد توافق قرار گرفته است ، كه اين اقدامات ارزشمند در جهت تحقق و به روز رساني سياست هاي اجرائي و اهداف كلان اين دانشگاه در جهت ايجاد تغيير و ارتقاء كيفيت آموزشي و در جهت توسعه تحصيلات تكميلي رشته هاي مختلف و روز آمد حيطه علوم پزشكي مي باشد .

 

 
 

اجماع نظر و وحدت رويه گروه هاي آموزشي دانشكده ها ي علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران پزشكي نسخه قابل چاپ

Preview