جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      انتصاب رئیس اداره بازرسی ورسیدگی به شکایات در واحد پزشکی تهران

 

     طی حکمی از سوی دکتر احمد فیروزان رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران ، دکتر سهراب خیر النسائی به سمت رئیس اداره بازرسی ورسیدگی به شکایات منصوب گردید. هدف از تشکیل این اداره رسیدگی و پیگری موارد متعددی همچون ، تعیین اولویت های نظارت وبازرسی ، برنامه ریزی جهت اجرای بازرسی ونظارت ، هماهنگی با هیئت بازرسی ورسیدگی به پیشنهادات وشکایات و همچنین پی گیری بخشنامه ها ومصوبات شورا هاذکر شده است .

 

 
 

انتصاب رئیس اداره بازرسی ورسیدگی به شکایات در واحد پزشکی تهران نسخه قابل چاپ

Preview