جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    كتر احمد خليلي رئيس بيمارستان بوعلي از افتتاح رسمي بخش راديو تراپي و انكولوژي سينا بيمارستان بوعلي با حضور جناب اقاي دكتر سيد محمود طبا طبايي رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي ازاد اسلامي واحد تهران ، دكتر سلطانعلي فلاح معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران ، دكتر فضل علي زاده نايب رئيس انجمن كانسر ايران ، دكترفريدنژاد دادگر رئيس بخش راديو تراپي و انكولوژي در روز چهارشنبه 19 شهريور ماه در اين بخش و در سالن اجتماعات بيمارستان بوعلي خبر داد . احداث اين بخش بصورت مشاركت بين دانشگاه ازاد اسلامي و بخش خصوصي انجام گرديده است.
      بخش راديو تراپي و انكولوژي سينا بيمارستان بوعلي وابسته دانشگاه علوم پزشكي ازاد اسلامي واحد تهران افتتاح شد

 

     دكتر احمد خليلي رئيس بيمارستان بوعلي از افتتاح رسمي بخش راديو تراپي و انكولوژي سينا بيمارستان بوعلي با حضور جناب اقاي دكتر سيد محمود طبا طبايي رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي ازاد اسلامي واحد تهران ، دكتر سلطانعلي فلاح معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران ، دكتر فضل علي زاده نايب رئيس انجمن كانسر ايران ، دكترفريدنژاد دادگر رئيس بخش راديو تراپي و انكولوژي ، دكتر عليرضا انتظاري معاون درمان بيمارستان بوعلي ، دكتر نديمي معاون آموزشي بيمارستان بوعلي ، دكتر خدا بخشي مدير عامل بخش خصوصي اين مركز و جمعي از پزشكان و متخصصان بيمارستان بوعلي و همچنين مسئولان ارشد دانشگاه علوم پزشكي ازاد اسلامي واحد تهران در روز چهارشنبه 19 شهريور ماه در اين بخش و در سالن اجتماعات بيمارستان بوعلي خبر داد . دكترفريدنژاد دادگر عضو هيات علمي ، متخصص راديو تراپي و انكولوژي دا ‍نشگاه علوم پزشكي ازاد اسلامي واحد تهران و رئيس بخش راديو تراپي و انكولوژي سينا در ابتداي مراسم افتتاح اين بخش با ارائه توضيحاتي در باره ضرورت و پاسخگوئي به نياز بيماران و مراجعان اين بيمارستان گفت : احداث اين بخش بصورت مشاركت بين دانشگاه ازاد اسلامي و بخش خصوصي انجام گرديده است. وي در باره امكانات و تجهيزات بخش راديو تراپي و انكولوژي سينا بيمارستان بوعلي افزود : اين مركز مجهز به دستگاه شتابدهنده خطي با قابليت طراحي درمان به روش سه بعدي و با بالاترين دقت و نيز سيستم براكي تراپي يا راديو تراپي داخلي HDRمي باشد و امكان ارايه خدمات درمان ،سرطان با بالاترين و بهترين كيفيت را دارا است . گفتني است : دكتر فريد نژاد دادگر استاد يار دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران رييس بخش راديو تراپي و انكولوژي سينا از اعضاي هيات علمي همين واحد دانشگاهي با 12 سال سا بقه فعاليت تخصصي و پژوهشي مي باشد . تيم پزشكان اين مركز همگي متخصصين مجرب و اعضاي هيات علمي دانشگهاي علوم پزشكي بوده و همكاري اين مجموعه قابليت انجام فعاليت هاي درماني ،پژوهشي و آموزشي را با بهترين سطح مهيا نموده است دكتر خليلي ابراز اميدواري نمود : با شروع به كار اين بخش و مساعدت مسولين محترم دانشگاه به زودي شاهد راه اندازي رشته هاي دانشگاهي جديد و پذيرش دانشجو در مقاطع تخصصي راديو تراپي و همچنين جذب دانشجو در مقطع كارشناسي راديو تراپي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي تهران باشيم رئيس بيمارستان بوعلي افزود : ضمناً اين بخش آمادگي كا مل جهت همكاري و انجام پروژها ي مشترك تحقيقاتي با اعضاي هيات علمي و محققين كليه واحد هاي دانشگاهي در سطح كشور را دارد .

 

 

 

 

 

بخش راديو تراپي و انكولوژي سينا بيمارستان بوعلي وابسته دانشگاه علوم پزشكي ازاد اسلامي واحد تهران افتتاح شد نسخه قابل چاپ

Preview