جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    به مناسبت فرا رسيدن سال تحصيلي جديد، اولين ويژه نامه آموزشي، فرهنگي، اجتماعي خبري دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران را منتشر شد. صاحب امتياز اين نشريه ، دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران ، مدير مسئول دكتر علي سلگي و سردبيري آن را مهندس هاله انوشه بعهده دارند . شورای نویسندگان اولين ويژه نامه آموزشي، فرهنگي، اجتماعي خبري دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران عبارتند از : دکتر علی سلگی، مهندس هاله انوشه، دکتر سایه بیگدلی، فرزاد شایقی و زهرا صابری
      اولين ويژه نامه آموزشي، فرهنگي، اجتماعي خبري دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران منتشر شد

 

     به مناسبت فرا رسيدن سال تحصيلي جديد، اولين ويژه نامه آموزشي، فرهنگي، اجتماعي خبري دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران را منتشر شد. صاحب امتياز اين نشريه ، دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران ، مدير مسئول دكتر علي سلگي و سردبيري آن را مهندس هاله انوشه بعهده دارند . شورای نویسندگان اولين ويژه نامه آموزشي، فرهنگي، اجتماعي خبري دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران عبارتند از : دکتر علی سلگی، مهندس هاله انوشه، دکتر سایه بیگدلی، فرزاد شایقی و زهرا صابری گفتني است هم اكنون نسخه الكترونيكي اولين ويژه نامه آموزشي، فرهنگي، اجتماعي خبري دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران بر روي سايت اين واحد دانشگاهي قابل رويت بوده و نسخه چاپي آن اول مهر و همزمان با مراسم جشن آغاز سال جديد تحصيلي در اختيار كليه دانشجويان ، اساتيد، روساي دانشكده ها ، مسئولان و همكاران اين مجموعه دانشگاهي قرار خواهد گرفت. دكتر سلگي مدير مسئول نشريه در باره محتوا و ساختار كلي اين نشريه كه زبان گويا و منعكس كننده آراء و عقايد كليه اقشار دانشگاه است گفت : مطالب اين نشريه توسط شورای نویسندگان تهيه و تنظيم مي گردد و كليه افراد ذيربط مي توانند مسائل ، مشكلات ، انتقادات و پيشنهادات خود را به صورت مكتوب در اختيار شوراي نويسندگان اين نشريه قرار داده و نسبت به چاپ آن اطمينان داشته باشند . شورای نویسندگان اولين ويژه نامه آموزشي، فرهنگي، اجتماعي خبري دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران عبارتند از : دکتر علی سلگی، مهندس هاله انوشه، دکتر سایه بیگدلی، فرزاد شایقی و زهرا صابری وي با اعلام تلفن مستقیم نشريه به شماره هاي 22615254 و 6-22006660 و شماره داخلی 335 از عموم ذينفعان و جميع دانشگاهيان اين واحد دانشگاهي در خواست نمود در اين حركت فرهنگي و بيان نقطه نظرات خود مشاركت نمايند .

 

 

 

 

 

اولين ويژه نامه آموزشي، فرهنگي، اجتماعي خبري دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران منتشر شد نسخه قابل چاپ

Preview