جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر اباسط ميرزائي معاون مالي و اداري دانشگاه علوم پزشكي ازاد اسلامي تهران با تشريح ابعاد نظام پرداخت مبتني بر عملكرد و مقايسه مزيت هاي نسبي آن با نظام پرداخت كارانه اي كه در وضعيت كنوني بصورت سنتي در سيستم بيمارستانهاي تحت پوشش اين واحد دانشگاهي انجام مي گيرد گفت : براي تحقق و تامين عدالت روش پرداخت مبتني بر عملکرد با همكاري حوزه معاونت درمان در بيمارستان هاي تابعه واحد علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي اجرا مي شود.
      پرداخت مبتني بر عملكرد ، مثلث معيوب نارضايتي در بيمارستانها را اصلاح مي كند

 

     دكتر اباسط ميرزائي معاون مالي و اداري دانشگاه علوم پزشكي ازاد اسلامي تهران با تشريح ابعاد نظام پرداخت مبتني بر عملكرد و مقايسه مزيت هاي نسبي آن با نظام پرداخت كارانه اي كه در وضعيت كنوني بصورت سنتي در سيستم بيمارستانهاي تحت پوشش اين واحد دانشگاهي انجام مي گيرد گفت : براي تحقق و تامين عدالت روش پرداخت مبتني بر عملکرد با همكاري حوزه معاونت درمان در بيمارستان هاي تابعه واحد علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي اجرا مي شود. وي با تحليل اين روش گفت : يک رويکرد مناسب براي پرداخت به کارکنان حوزه نظام سلامت اين است که پايه و اساس پرداخت مبتني بر عملکرد و متناسب با ميزان در آمدو هزينه هاي مراكز درماني و بيمارستانها باشد . وي افزود : هنگامي که کارکنان احساس مي کنند آنچه از سازمان دريافت مي کنند ، کمتر از ارزش واقعي عملكرد آنهاست و به نوعي عدالت در پرداخت ها رعايت نمي شود تمايل زيادي به ترک سازمان پيدا مي کنند واين كمبود در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه ها معضلات كادر درماني كشور را تشديد مي كند . وي افزود : يک رويکرد مناسب براي پرداخت به کارکنان حوزه نظام سلامت اين است که پايه و اساس پرداخت مبتني بر عملکرد و متناسب با ميزان در آمدو هزينه هاي مراكز درماني و بيمارستانها باشد . وي تصريح نمود : اين موضوع از اين جهت مهم است که اگر نيم نگاهي به ميزان پرداخت كاركنان در بيمارستانها داشته باشيم در آن صورت قادر خواهيم بود يک تحليل شکاف ميان پرداخت رقباء در بازار حوزه سلامت داشته باشيم . معاون مالي و اداري دانشگاه علوم پزشكي ازاد اسلامي تهران اظهار نمود : واقعيت اين است كه سيستم سنتي محاسبه كارانه ديگر براي تامين نيازها و ارتقاي كيفيت خدمات درماني پاسخگو نيست وقاطعانه مي توان گفت : اين نظام كارآئي خود را از دست داده و در نتيجه يك مثلث نارضايتي متشكل از سه ضلع بيماران ، كاركنان و مديران در چرخه معيوبي وارد شده اند كه هريك از عملكرد دو ضلع ديگر ناراضي است . وي در توضيح چگونگي اين چرخه معيوب افزود : وقتي براي ارتقاء خدمات درماني به آراء بيماران مراجعه مي كنيم ، اين افراد از عدم رسيدگي پرسنل كادر درماني گله مندند ، زماني كه نظركاركنان را جويا مي شويم از عدم توجه مديران به شرايط سخت كاري خود اظهار ناراحتي مي كنند و هنگاميكه از مديران براي تحرك و پويايي بيشتر كادر درماني استمداد مي طلبيم از عدم احساس مسئوليت و رعايت اخلاق حرفه اي كاركنان بخش درماني شكايت مي كنند . معاون مالي و اداري دانشگاه علوم پزشكي ازاد اسلامي تهران تصريح نمود : شايد بتوان گفت دليل اصلي ايجاد يك چنين وضعيتي داشتن يك حقوق ثابت است ، بدون اينكه امكان افزايش آن در قبال كار بيشترو ارائه خدمات بهتر براي كاركنان فراهم باشد . وي افزود : در بسياري از بيمارستانها کارکنان نمي‌دانند که عملکرد آنها چه نقشي در موفقيت بيمارستان دارد. در حاليكه با استقرار سيستم "پرداخت مبتني بر عملکرد "هر فرد با توجه به عملکردش بطور شفاف مي داند كه در مقابل ارائه خدمات درماني خود كه بر اساس اهداف تعيين شده سازمان است چقدر بايد دريافت کند و به اين ترتيب در پرداخت مبتني بر عملكرد هر فرد مسئول عملكرد خويش است و در ازاي خدمات درماني بيشتر طبعاٌ از مزاياي دريافت كارائي بيشتر هم برخوردار مي شود . ميرزائي در باره ساير مزيت هاي اين سيستم كه نمونه هاي موفقي از آن نيز در برخي از بيمارستانها همچون هاشمي ن‍ژاد در حال اجراست گفت : اهدافي همچون : محاسبه تفاوت بين پرداخت مبتني بر هدف و پرداختهاي رايج؛ تخصيص بودجه جهت پرداخت مبتني بر هدف؛ به کارگيري برنامه هاي پرداخت متغير براي اهداف فوق العاده برمبناي عملکرد با در نظر گرفتن دانش،مهارت و تجربه به عنوان عاملي جهت پرداخت بيشتر؛ ازجمله مزيت ها و اهداف"پرداخت مبتني بر عملکرد " است . و موجب مي شود حقوق کارکنان هنگامي که مهارتهاي جديدي به دست مي آورند افزايش پيدا كند زيرا عملا به اين اهميت اين موضوع پي مي برند که خروجي بيمارستان با كسب اين مهارتها وابسته است . ميرزائي كه خود داراي مدرك دكتري تخصصي در رشته مديريت خدمات بهداشتي و درماني است و سالها تجربه مفيد در حوزه آموزشي و درماني دانشگاه دارد وي در ارتباط با اجراي طرح پرداخت مبتني بر عملكرد گفت : در برنامه مدون و استراتژيك دانشگاه ، يكي از مهمترين اهداف دانشگاه بحث ارتقاء كيفيت آموزشي و درماني بيمارستانهاي تابعه اين واحد دانشگاهي است و در اين راستا مطالعات و بررسي هاي مختلف و كارشناسانه اي در جهت راه اندازي سيستم پرداخت مبتني بر عملكرد در بيمارستانها و جايگزيني آن با سيستم پرداخت سنتي شده است . وي ابراز اميدواري نمود: در دهه پيش رو که پيشرفت و عدالت نام گذاري شده، با اجرای طرح تحول سلامت قرار است که نظام‌های پرداختی اصلاح شود، و بدين تريب پرداخت گروه‌های بالینی مبتنی بر عملکرد خواهد شد كه اصل اوليه آن مربوط به رضایت مردمی است ميرزائي با بيان اينكه رضايتمندي مثلث بيماران ، كاركنان و پرسنل كادر درماني و مديران مراكز درماني براي مسئولان دانشگاه و بويژه حوزه اداري و مالي دانشگاه يك فريضه الهي و يك تكليف اداري است تصريح نمود : هريك از سه ضلع اين مثلث سه وجهي سرمايه هاي اصلي دانشگاه محسوب مي شوند كه بايد در جذب، حفظ و نگهداري آنها بكوشيم و در اين مسير، استراتژي مدون و تعريف شده اي كه بتواند جبران خدمات منعطفي را طراحي كند همانا راه اندازي و اجراي سيستم پرداخت مبتني بر عملكرد است كه مقدمات اجرائي شدن آن با همكاري حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي در مرحله عملياتي شدن است .

 

 

 

 

 

پرداخت مبتني بر عملكرد ، مثلث معيوب نارضايتي در بيمارستانها را اصلاح مي كند نسخه قابل چاپ

Preview