جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر سيد عباس صفوي نائيني معاون آموزشي دانشگاه طی حکمی از سوی دکتر سیدمحمود طباطبائی به عنوان نماينده رئيس علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران منصوب شد. به موجب اين حكم كه در آستانه سال تحصيلي جديد و مقارن با هفته دفاع مقدس صادر شده است ،]كليه اختيارات رئیس دانشگاه براي هر گونه تصميم گيري ، اجراي مصوبات و بخشنامه ها وهمچنين امضاء نامه هاي صادره به ايشان تفويض شده است .
      معاون آموزشي دانشگاه ، نماينده رئيس علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران شد

 

     دكتر سيد عباس صفوي نائيني معاون آموزشي طی حکمی از سوی دکتر سیدمحمود طباطبائی رئیس دانشگاه واحد علوم پزشکی تهران به عنوان نماينده رئيس علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران منصوب شد. به موجب اين حكم كه در آستانه سال تحصيلي جديد و مقارن با هفته دفاع مقدس صادر شده است ،]كليه اختيارات رئیس دانشگاه براي هر گونه تصميم گيري ، اجراي مصوبات و بخشنامه ها وهمچنين امضاء نامه هاي صادره به ايشان تفويض شده است . دكتر طباطبائي با اشاره به تجربيات ارزنده و سوابق اجرائي و مفيد دکتر سیدعباس صفوی نائینی استاد دانشگاه و معاون آموزشي اسبق علوم پزشکی شهید بهشتی گفت : نظربه تعهد و تجربیات گرانقدر ايشان درحوزه علوم پزشکی و با توجه به هماهنگی انجام شده با قائم مقام محترم ریاست عالیه دانشگاه در حوزه علوم پزشکی بعنوان نماينده رئيس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران منصوب می گردید تا دانشگاه را در تحقق چشم اندازهای رفیع آن در گسترش حوزه علوم پزشکی یاری فرمائید . دكتر طباطبائي حضورجدي و اقدامات گسترده دكتر صفوي را دراين مدت كوتاه و در زمان قبول مسئوليت و تصدي پست معاون آموزشي دانشگاه ونيز درجمع خانواده بزرگ علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي منشاء خير و بركت و فرصت مغتنمي براي رشد و شكوفائي هرچه بيشتر رشته هاي علوم پزشكي تهران و همچنين تحقق هدف متعالي دانشگاه آزاد اسلامی در جهت رسيدن به افق هاي روشن ودانشگاهی سرآمد در حیطه پزشکی در سطح منطقه و جهان برشمارد وي با بيان اينكه هدف اصلي همه ما كمك به پيشرفت و اعتلاء سطح علمي مجموعه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي است گفت : دانشگاه آزاد اسلامی بعنوان یکی از ثمرات انقلاب اسلامی درطول حیات خود نقش ارزنده ای در تامین نیروی انسانی موردنیاز نظام سـلامـت جمهوری اسلامی ایران داشته است ، دانشگاهي كه روزي در اوج دوران سخت و دفاع مقدس و روزگار جنگ تحميلي پا به عرصه حيات گذاشته است واينك ماموريت و رسالت ماست كه در هر لباس و منصب كه هستيم در پاسداري و ارتقاء كيفي اين امانت معنوي صميمانه و دست در دست يكديگر بكوشيم .

 

 
 

معاون آموزشي دانشگاه ، نماينده رئيس علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران شد نسخه قابل چاپ

Preview