جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      گزارش تصویری جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید رشته های علوم آزمایشگاهی ، هوشبری و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

 

     گزارش تصویری جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید رشته پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

 

 

 

 

 

گزارش تصویری جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید رشته های علوم آزمایشگاهی ، هوشبری و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران نسخه قابل چاپ

Preview