جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      گزارش تصویری جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید رشته های میکروبیولوژی ، سلولی و مولکولی ، ژنتیک و بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

 

     گزارش تصویری جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید رشته های میکروبیولوژی ، سلولی و مولکولی ، ژنتیک و بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

 

 

 

 

 

گزارش تصویری جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید رشته های میکروبیولوژی ، سلولی و مولکولی ، ژنتیک و بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران نسخه قابل چاپ

Preview