جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      هفتم مهرماه روز جهانی قلب گرامی باد

 

     دل(علامه طباطبيي)
خاک دل آن روز که مي بيختند                 شبنمي از عشق در او ريختند
دل که به ين قطره غم اندود شد                بود کبابي که نمک سود شد
ديده عاشق که دهد خون ناب                   هست همان خون که چکد از کباب
بي اثر مهر چه آب و چه گل                     بي نمک عشق چه سنگ و چه دل
نازکي دل سبب قرب توست                     چون شکند کار تو گردد درست
دل که زعشق آتش سودا در اوست           قطره خون است که دريا در اوست
سبحه شماران ثريا گسل                        مهره گل را نشمارند دل
ناله ز بيگاه نباشد پسند                         چند دل و دل که نه ي سودمند
به که نه مشغول به ين دل شوي              کش ببرد ناله که غافل شوي
نيست دل آن دل که در او داغ نيست          لاله بي داغ در ين باغ نيست
آهن و سنگي که شراريش هست             بهتر از آن دل که نه ياريش هست
بس که نظاره شهي ديده باز                    سهل مبين در مژه هي دراز
کين مژه در سينه چو کاوش کند              خون دل از ديده تراوش کند
يا منگر سوي بتان تيز تيز                      يا قدم دل بکش از رستخيز
روي بتان گرچه سراسر خوش است         کشته آنيم که عاشق کش است
هر بت رعنا که جفا پيش تر                    ميل دل ما سوي او بيشتر
يار گرفتم که به خوبي پري است              سوختن او زنمک دلبري است
شوري و تلخي غرض است از شراب       ورنه به شيريني از او بهتر از آب
للاله رخان گرچه که داغ دلند                   روشني و چشم و چراغ دلند
مهر و جفاکاريشان دلفروز                     ديدن و ناديدنشان سينه سوز
حسن، چه دل بود که به دادش نداد         عشق، چه تقوا که به يادش نداد
دامن از انديشه باطل بکش                   دست، از آلودگي دل بکش ش
قدر خود آنان که قوي يافتند                  از قدم پاکروي يافتند
کار چنان کن که در ين تيره خاک           دامن عصمت نکني چاک چاک
عشق بلند آمد و دلبر غيور                   در ادب آويز رها کن غرور
چرخ بدين سلسله پا در گل است           عقل بدين مرحله ليعقل است
جان و جسد سوخته ين مرهمند            مُلک و مَلک سوخته ين غمند

 

 
 

هفتم مهرماه روز جهانی قلب گرامی باد نسخه قابل چاپ

Preview