جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    بنا به پیشنهاد معاون بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران ، طی حکمی دکتر فرشته شاه محمدی به سمت ریاست بیمارستان جواهری منصوب شد.
     
دکتر فرشته شاه محمدی به سمت ریاست بیمارستان جواهری و مسئول کمیته آموزش مداوم واحد منصوب شد.

 

     دکتر سیّد محمود طباطبایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی ، طی حکمی دکتر فرشته شاه محمدی را به عنوان رئیس بیمارستان جواهری منصوب نمود.
در این حکم اشاره شده است نظر به سوابق اجرائی و تجارب ارزشمند شما انتظار می رود با استفاده از همه امکانات و ظرفیت های موجود و بهره گیری از توان علمی و تخصّصی اعضاء محترم هیئت علمی و کادر فنی و برقراری تعامل سازنده با مجموعه بیمارستان جواهری و ستاد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی در جهت ارتقاء علمی و عملکرد کیفی و کمّی بیمارستان موفّق و مؤّید باشید.
همچنین دکتر سیّد عباس صفوی معاون آموزشی دانشگاه دکتر شاه محمدی را به سمت مسئول کمیته آموزش مداوم واحد علوم پزشکی منصوب کرد.

 

 

 

 


دکتر فرشته شاه محمدی به سمت ریاست بیمارستان جواهری و مسئول کمیته آموزش مداوم واحد منصوب شد.
نسخه قابل چاپ

Preview