جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر سيد محمود طباطبائي رئيس دانشگاه با اشاره بر اهميت آموزش و برنامه ريزي در جهت دانش افزائي منابع انساني برتشكيل دوره ها و برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي پرورش حس خلاقيت و نوآوري مديران بعنوان نيروهاي خلاق و متحول كننده نظام اداري و ساختاردانشگاه آزاد اسلامي تاكيد نمود . بر اين اساس دفتر مطالعات و بهسازي نيروي انساني واحد علوم پزشكي تهران اقدام به برگزاري دو كارگاه آموزشي با عناوين "مديريت خلاق " در تاريخ دوشنبه 5 آبان و" مديريت موثر جلسات " در تاريخ سه شنبه 6 آبانماه نموده است.
      برگزاري دو كارگاه آموزشي"مديريت خلاق "و" مديريت موثر جلسات "در دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران

 

     دكتر سيد محمود طباطبائي رئيس دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران با اشاره بر اهميت آموزش و برنامه ريزي در جهت دانش افزائي منابع انساني برتشكيل دوره ها و برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي پرورش حس خلاقيت و نوآور ي مديران بعنوان نيروهاي خلاق و متحول كننده نظام اداري و ساختاردانشگاه آزاد اسلامي تاكيد نمود . رئيس دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران با تشريح برنامه استراتژيك و توسعه اي دانشگاه يكي ازمهمترين اهداف اين واحد دانشگاهي را برنامه ريزي و تلاش درامر مهم دانش افزائي كاركنان و به منظورافزايش اثر بخشي هرچه بيشترآنان بر روند توسعه تعالي سازمان اعلام نمود . بر اين اساس دفتر مطالعات و بهسازي نيروي انساني واحد علوم پزشكي تهران زير نظر حوزه معاونت مالي و اداري دانشگاه اقدام به برگزاري دو كارگاه آموزشي با عناوين "مديريت خلاق " در تاريخ دوشنبه 5 آبان و" مديريت موثر جلسات " در تاريخ سه شنبه 6 آبانماه نموده است. دكتر فتاح ناظم عضو هيات علمي و دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن مجري اين دو كارگاه آموزشي بوده است . در اين دو كارگاه كليه مديران حوزه هاي آموزشي ، پژوهشي ، دانشجوئي ، فرهنگي ، عمران و نيزتمامي مديران زير مجموعه حوزه رياست حضور يافته و از مباحث مفيد و آموزنده استاد ناظم بهره مند شدند . گفتني است دكتر ناظم علاوه برطرح مباحث تئوريك و نظري اصول مديريت با خواندن اشعار نغز شعرا و ذكر احاديث و روايت بسياري ازكتاب آسماني قرآن ، به سيره ومنش پيغمبر عظيم الشان اسلام و حكمت حضرت علي (ع ) و ساير ائمه اطهار و بزرگان اين مرز و بوم اشاره نمود . وي داشتن حسن اخلاق ،انسان دوستي ، عدالت محوري و برقراري ارتباطات موثر را بعنوان كليدي ترين ابزار براي نفوذ بر ذهن و دل همكاران و جلب همفكري و مشورت در انجام امور سازماني و حل مشكلات اداري برشمرد . در اين جلسه كه با پخش دو فيلم كوتاه ونمايش اسلايد هاي متنوعي همراه شد . مديران با نكاتي در زمينه تفاوت هاي رهبري و رياست ، مهارت هائي در زمينه گوش دادن و شنيدن و چگونگي همفكري براي حل بحران هاي اداري و سازماني آشنا شدند .

 

 

 

 

 

برگزاري دو كارگاه آموزشي"مديريت خلاق "و" مديريت موثر جلسات "در دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران نسخه قابل چاپ

Preview