جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      فعالیت های دفترارتباط باصنعت وجامعه در واحد پزشکی تهران

 

     

دکتر محمد رضا خانی رئیس دفتر ارتباط با صنعت واحد پزشکی تهران ، طی گزارشی اعلام نمود:

 1- در نیمسال اول سال تحصیلی 87-88از طریق دفتر ارتباط با صنعت بیش از 150نفر از کارآموزان رشته های بهداشت محیط وبهداشت حرفه ای در مراکز ،صنایع وکارخانجات مختلف دوره خودرا سپری نموده وبه پایان رسانده اند .

 2 – در سال 87سه قرار داد پژوهشی به ارزش تقریبی 200میلیون ریال بین وزارت نیرو وواحد پزشکی (دانشکده بهداشت ودفتر ارتباط صنعت)منعقد گردید که هر سه پروژه با همکاری اساتید دانشکده ونیز کارشناسان ومتخصصان واحد پزشکی وسایر مراکز علمی –پژوهشی به پایان رسیده واز آنها در جلسه ای دفاع شده است که مورد رضایت کارفرما (وزارت نیرو) نیزبوده است .

 3- در همین رابطه دو قرارداد پژوهشی دیگر در زمستان 87 با وزارت نیرو منعقد گردید. مبلغ این دو قرار داد به مبلغ تقریبی 150 میلیون ریال می باشد که فعالیت های تیم پژوهشی در خصوص این دو پروژه آغاز شده است .  

 

 
 

فعالیت های دفترارتباط باصنعت وجامعه در واحد پزشکی تهران نسخه قابل چاپ

Preview