جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر علي سلگي مشاور اجرايي رياست با حضور در جلسه كانون گردشگري و محيط زيست دانشجويي كه در دانشگاه و با حضور جمعي از دانشجويان دانشكده بهداشت تشكيل شد گفت: امروزه موفقیت و اثر بخشی هرگونه برنامه مدیریتی، نيازمند برنامه ريزي دقيق، داشتن طرح و نگاهي سنجيده در زندگي هاي فردي و اجتماعي است.
      دكتر علي سلگي مشاور اجرايي رياست دانشگاه گفت: فعاليت هاي زيست محيطي را به نحوي گسترش دهيد كه كانون و تمركز اصلي اين فعاليت ها در دانشگاه آزاد بنا گردد.

 

     دكتر علي سلگي مشاور اجرايي رياست دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران با حضور در اولين جلسه كانون گردشگري و محيط زيست دانشجويي كه در دانشگاه و با حضور جمعي از دانشجويان دانشكده هاي مختلف تشكيل شد گفت: امروزه موفقیت و اثر بخشی هرگونه برنامه مدیریتی، نيازمند برنامه ريزي دقيق، داشتن طرح و نگاهي سنجيده در زندگي هاي فردي و اجتماعي است. وي با اشاره به بحث محيط زيست كه در دنياي كنوني از اهميت به سزائي برخوردار است برحفاظت و صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی تأكيد و از مدعوين جلسه خواست تا فعاليت هاي كانون را در راستاي حفظ و ارتقاء محيط زيست انجام دهند به نحوي كه همه گروه ها، اساتيد، دانشجويان و كاركنان بتوانند در آن به عضويت درآمده و فعاليت نمايند. وي همچنين با اشاره به همايش ها و مناسبت هايي كه هر ساله در زمينه محيط زيست برگزار ميشود از دانشجويان خواست فعاليت هاي خود را به نحوي گسترش دهند كه كانون و تمركز اصلي فعاليت هاي زيست محيطي در دانشگاه آزاد بنا گردد. وي با اشاره به اينكه بحث محيط زيست در حوزه هاي مختلفي از جمله سلامت، اقتصاد، جامعه شناسي و ... مطرح است گفت از هر منظري كه به آن نگاه كنيم متوجه خواهيم شد كه بستر لازم حيات و زندگي در گرو محيط زيست مي باشد. وي با اشاره به بعد اقتصادي محيط زيست افزود: محيط زيست مي تواند به عنوان يك منبع درآمد محسوب شود و قادر است كشورهاي جهان سوم را به واسطه درآمد زايي ارتقاء دهد و داشتن محيط زيستي سالم با استانداردهاي لازم مي تواند دنيا را از بسياري از بيماري هاي شايع كه به واسطه آلودگي هاي زيست محيطي ايجاد شده است مبرا سازد.

 

 
 

دكتر علي سلگي مشاور اجرايي رياست دانشگاه گفت: فعاليت هاي زيست محيطي را به نحوي گسترش دهيد كه كانون و تمركز اصلي اين فعاليت ها در دانشگاه آزاد بنا گردد. نسخه قابل چاپ

Preview