جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      دکتر درگاهی اساتید راهنما و مشاور در دانشكده بهداشت و مهندسي پزشكي را تعیین نمود.

 

     دکتر درگاهی رئیس دانشکده بهداشت و مهندسي پزشكي اعلام کرد به منظور هدايت و راهنمايي آموزشي و تحصيلي دانشجويان و توجيه و راهنمايي اين عزيزان در زمينه آئين نامه ها و قوانين و مقررات آموزشي و رسيدگي به مشكلات مطرح شده سه نفر از اعضاي هيئت علمي دانشكده بهداشت و مهندسي پزشكي را به عنوان استاد راهنما و استاد مشاور دانشجويان رشته هاي مختلف تعيين نمود. وی افزود برنامه راهنمایی و مشاوره دانشجویان این دانشکده طبق برنامه زمانبندی شده به شرح ذیل می باشد.
- دكتر خادمي استاد راهنما و مشاور دانشجويان رشته بهداشت حرفه اي روز شنبه ساعت 12- 10
- دكتر محكي استاد راهنما و مشاور دانشجويان رشته بهداشت عمومي روز سه شنبه ها ساعت 12- 10
- دكتر جهانگيري استاد راهنما و مشاور دانشجويان رشته بهداشت محيط روز چهارشنبه ها ساعت 12 – 10

 

 
 

دکتر درگاهی اساتید راهنما و مشاور در دانشكده بهداشت و مهندسي پزشكي را تعیین نمود. نسخه قابل چاپ

Preview