دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي
 

       
      کتاب روش تحقيق در علوم پزشكي اثر دکتر محمد فشارکی عضو هیئت علمی واحد پزشکی تهران به چاپ دوم رسید.

 

     دكتر محمد فشاركي عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران و دکترای تخصصی آمار از چاپ دوم کتاب خود با عنوان “روش تحقيق در علوم پزشكي” خبر داد. دکتر فشارکی بعنوان يكي از نویسندگان این کتاب اظهار داشت : در اين كتاب كوشش شده است تا نيازهاي پ‍‍ژوهشگران تحقيقات پزشكي برآورده گردد. همچنين افزودن يك بخش به عنوان نتيجه گيري ، ارائه پيشنهادات در يك تحقيق و ذكر مثال هاي متناسب با موضوع از ديگر مواردي است كه در چاپ دوم كتاب گنجانده شده است.