دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي
 

       
      استقبال از دانشجويان جديد دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران
دكتر مير مسعود شوشتريان

 

     ...