دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي
 

       
      مراسم معارفه دانشجويان جديد دانشكده پيرا پزشكي روز یکشنبه 16 مهر برگزار شد .